Seminář k bakalářské práci (B-ENE) (FSI-FEE)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámit studenty s dovednostmi a postupy potřebnými k vypracování samostatné vědecko-inženýrské práce.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti porozumí obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce a jejich aplikaci při zpracování delšího odborného textu, shrnutí výsledků a prezentace dosaženého poznání. Student se naučí vytvořit osnovu naplňující zadání, pracovat s textem, citacemi, prezentacemi a v neposlední řadě získá elementární zkušenostmi s prezentováním a rétorikou.
Prerekvizity:
Odborné znalosti v oboru
Obsah předmětu (anotace):
Studenti porozumí obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce. Je jim doporučen postup řešení zadání bakalářské práce, jsou seznámeni s požadavky na formu bakalářské práce a se základními znalostmi tvorby delších vědeckých textů a správným použitím citací. Dále jsou studenti seznámeni s průběhem státní závěrečné zkoušky a s požadavky na studenty při jejím absolvování. Nemalý čas je věnován přípravě prezentací a vystupování pří prezentacích.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou seminářů.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, odevzdání části práce (rešerše, analýza problému a definice cílů práce) a prezentace aktuálních výsledků bakalářské práce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím závěrečné práce.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení 1. Jak začít?
Typy závěrečných prací, postupy zpracovávání zadání, struktura a tvorba osnovy.
2. Formální a grafická úprava bakalářské práce.
3. Zásady zpracování textu - Word.
4. Práce s literaturou, citace.
5. Zpracování výsledků práce – prezentace.
6. Rétorika a prezentování.
7. Individuální práce a prezentace výsledků vč. ZV.
Literatura - základní:
1. J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v brně, 1987
3. ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000.
Literatura - doporučená:
1. J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v Brně, 1995
2. BIERNÁTOVÁ, Olga a SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690
2. Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997, ISBN 80-7198-173
3. Kratochvíl, Jiří. Jak citovat. Materiál MU.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- 2 Povinný 1 3 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- 2 Povinný 1 1 Z