Základy techniky vnitřního prostředí budov (FSI-IZR)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi pro vytváření zdravého a pohodového vnitřního prostředí s ohledem na minimalizaci spotřeby energie.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají základní znalosti o technických zařízeních pro vytváření zdravého a pohodového vnitřního prostředí v budovách.
Prerekvizity:
Základní znalosti z fyziky, matematiky a termomechaniky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na problematiku vnitřního prostředí budov, která zahrnuje pohodu prostředí, tepelnou pohodu člověka, čistotu vnitřního vzduchu, větrání, vytápění, klimatizaci, energetickou náročnost a udržitelnost.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie. Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a zahrnují procvičení základních návrhových postupů a výpočtů v oblasti techniky prostředí.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je kontrola znalostí formou dvou testů, které musí student absolvovat v 7. a 13. výukovém týdnu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Aktivní účast na cvičeních a absolvování dvou testů (v 7. a 13. výukovém týdnu).
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do techniky prostředí budov (vnější a vnitřní prostředí, faktory ovlivňující pohodu prostředí a tepelnou pohodu člověka).
2. Způsoby hodnocení tepelného stavu prostředí a tepelné pohody člověka.
3. Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí (druhy škodlivin, účinky na lidské tělo, ochrana zdraví).
4. Větrání budov (přirozené větrání, nucené větrání, čištění vzduchu).
5. Větrací zařízení (doprava a distribuce vzduchu, komponenty větracích zařízení).
6. Energetická náročnost větrání, zpětné získávání tepla.
7. Úpravy vzduchu, klimatizační zřízení (druhy KZ, komponenty KZ).
8. Návrh provozu klimatizačních zařízení.
9. Vytápění budov, rozdělení otopných soustav.
10. Zdroje tepla a komponenty otopných soustav.
11. Energetická náročnost budov a její hodnocení, integrace obnovitelných zdrojů.
12. Hluk a jeho vliv na člověka.
13. Nové trendy v technice prostředí budov.
    Cvičení 1. Seznámení s přístroji pro hodnocení tepelného stavu vnitřního prostředí.
2. Hodnocení tepelného stavu prostředí, tepelná pohoda člověka, diagramy tepelného komfortu.
3. Výpočet potřebného množství vzduchu při větrání.
4. Přirozené větrání (výpočet průtoku vzduchu větracím otvorem a větrací šachtou).
5. Nucené větrání, proudění vzduchu z vyústek.
6. Zpětné získávání tepla při větrání.
7. Kontrolní test.
8. Návrh letního provozu klimatizačního zařízení.
9. Návrh zimního provozu klimatizačního zařízení.
10. Výpočet potřebného tepelného výkonu při vytápění budovy.
11. Hodnocení energetické náročnosti budov.
12. Technická akustika, základní pojmy a veličiny.
13. Kontrolní test.
Literatura - základní:
1. McQUISTON, Faye C., Jerald D. PARKER and Jeffrey D. SPITLER. Heating Ventilating, and Air Conditioning, John Wiley and Sons, [2005]. ISBN 0-471-66154-6
2. ASHRAE handbook: Fundamentals (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2013]. ISBN 978-1-936504-46-6
3. ASHRAE Handbook - Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems and Equipment (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2012]. ISBN 9781936504268
Literatura - doporučená:
1. NOVÝ, Richard a kol. Technika prostředí. České vysoké učení technické v Praze. [2006]. ISBN 80-01-03492-5
2. JANOTKOVÁ, Eva. Technika prostředí - 1. a 2. část. FSI VUT v Brně, [2014]. Elektronická verze v pdf dostupná v e-learningu.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 3 Z
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 3 Povinný 1 1 Z