Metrologie legální a průmyslová (FSI-9MLV)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu „Metrologie legální a průmyslová“ je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti legální a průmyslové metrologie tak, aby byli doktorandi schopni samostatně řešit konkrétní vědecké úkoly v této oblasti.
Výstupy studia a kompetence:
Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti legální a průmyslové metrologie, které mu umožní se v průmyslové praxi erudovaně zapojit do řešení různých souvisejících problémů.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti ze základů metrologie, strojírenské technologií a materiálů, dále znalosti fyziky a aplikované statistiky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na zvládnutí metrologie v průmyslových podnicích s důrazem na funkční kontrolu výrobků a organizačně technické řešení kontrolních procesů. Studenti se seznámí s principy kalibrace a ověřování různých druhů měřidel. Studenti rovněž pochopí pravidla měření rozměrů průmyslových výrobků, měření odchylek tvaru a polohy a hodnocení textury funkčních povrchů. Studenti zvládnou formulaci požadavků na měřidla v konkrétních aplikacích a kritéria hodnocení činností zkušebních laboratoří v průmyslu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška z oblasti problematiky dle osnovy a její aplikace v dané semestrální práci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Principy metrologie
2. Statistické nástroje v metrologii
3. Kalibrace měřidel
4. Ověřování měřidel
5. Funkční kontrola výrobků
6. Měření rozměrů
7. Měření odchylek tvaru a polohy
8. Textura povrchu
9. Speciální měřidla v průmyslu
10. Zkušební laboratoře v průmyslu
Literatura - základní:
1. BUCHER, Jay L., ed. The Metrology Handbook. 2nd ed. Milwauke, Wis: ASQ Quality Press, 2012. ISBN 978-087-3898-386.
2. LEACH, R., ed. Optical measurement of surface topography. Berlin: Springer, 2011. ISBN 978-364-2120-114.
3. WHITEHOUSE, D. J. Handbook of surface and nanometrology. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2011. ISBN 978-1-4200-8201-2.
4. SŁADEK, Jerzy A. Coordinate metrology: accuracy of systems and measurements. Heidelberg: Springer, 2016. ISBN 978-3-662-48463-0.
5. Balasubramanian Muralikrishnan and Jayaraman Raja. Computational Surface and Roundness Metrology. Berlin: Springer, 2009. ISBN: 978-1-84800-296-8.
6. DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ITMS 22410320051.
Literatura - doporučená:
1. 1. WHITEHOUSE, David. Surfaces and their measurement. [Online-Ausg.]. London: HPS, 2002. ISBN 978-190-3996-010.
2. CZICHOS, H., SAITO, T. a SMITH, L. E., ed. Springer handbook of metrology and testing. 2nd ed. Berlin: Springer, 2011. ISBN 978-3642166402.
3. FARAGO, F. T. a CURTIS, M.A., Handbook of dimensional measurement. 3. ed., 1. print. New York, NY: Industrial Press, 1994. ISBN 08-311-3053-9.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z