Pokročilá diagnostika technických systémů (FSI-9PDT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti diagnostiky technických systémů.
Výstupy studia a kompetence:
Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti pokročilé diagnostiky technických systémů, které mu umožní se v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi erudovaně zapojit do řešení různých diagnostických problémů.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti ze středoškolské matematiky, fyziky a elektrotechniky a základní znalosti z technické diagnostiky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na pokročilou diagnostiku technických systémů, které se vyskytují ve strojírenské nebo energetické praxi. Navazuje na základní teorii technické diagnostiky a tuto rozvíjí o moderní přístupy. Jedná se především o aplikaci vhodných metod analýzy diagnostických veličin a matematických metod rozpoznávání a klasifikace. Obsah předmětu je také zaměřen na detekci a lokalizaci vzniklých poruch, jsou tedy předloženy vybrané moderní pokročilé diagnostické postupy a metody.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Ke zkoušce studenti nastudují v určeném rozsahu předepsanou látku. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška Přednáška (konzultace):
1. Úvod do technické diagnostiky-základní pojmy
2. Diagnostický signál, jeho popis a rozbor, potlačování šumu, filtrace, amplitudová modulace, slepé zpracování signálu
3. Rozpoznávání v technické diagnostice, klasifikace a odhadování, příznaky, statistické metody klasifikace
4. Umělá inteligence v diagnostice
5. Vibrodiagnostika – základní pojmy, senzory výchylky, polohy, posuvu, rychlosti, zrychlení, otáček
6. Vibrodiagnostika – analýza signálu
7. Hluková diagnostika, akustická emise
8. Interferometrie v defektoskopii, ultrazvuková defektoskopie
9. Magnetická defektoskopie, elektromagnetická defektoskopie, průmyslová radiologie
10.Potenciometrie, kapilární defektoskopie, termografie
Literatura - základní:
1. Juan Carlos Jauregui Correa and Alejandro Lozano Guzman. Mechanical Vibrations and Condition Monitoring. 1st Edition. London, Academic Press 2020. ISBN: 9780128197967.
2. DUFFUAA, S. O. and RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818.
3. BERNARD,K.aj. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. 1.vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, ISBN 978-80-7204-591-4.
4. TAYLOR,J.I. The Vibration Analysis Handbook. 1. vydání. Tampa: Vibration Consultants, 2003, 375 s.ISBN 0-9540517-2-9.
5. HAMMER, M. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1.vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2009, 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2.
6. KREIDEL,M. a ŠMÍD,R. Technická diagnostika. 1.vydání. Praha: BEN-technická literatura,2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6.
7. KREIDEL,M., PETR,J. aj. Diagnostické systémy. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001, 408 s. ISBN 80-01-02349-4.
8. HLAVÁČ, V. a SEDLÁČEK, M. Zpracování signálů a obrazů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03110-1.
Literatura - doporučená:
1. DUFFUAA, S. O. and RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818.
2. NOVÝ, R. Hluk a chvění. 1. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995, 205 s. ISBN 80-01-01306-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L