Tepelné turbíny (FSI-9TET)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je detailně seznámit studenty s analytickým výpočtem a koncepčním návrhem i s detailním konstrukčním řešením velkých i malých tepelných turbín.
Výstupy studia a kompetence:
Po absolvování kursu je student schopen analýzy složitých termodynamických výpočtů v průtočném kanálu parní turbíny včetně jejích optimalizace
Prerekvizity:
LLS, TT1, TT2
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na studium jevů a konstrukčních možností k dosažení co nejvyšší účinnosti a spolehlivosti parních turbin, plynových turbin a turbokompresorů. Průběžně je poukazováno na souvislosti konstrukční, projekční, provozní, ekonomické a na ekologické dopady. Během studia jsou studenti seznamováni s vývojem znalostních bází a jejich uplatňování v konstrukci tepelných turbin a turbokompresorů, dosahovanými výsledky a výhledy do budoucna.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Závěrečná zkouška formou ústního pohovoru
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není stanovena
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Oběhy parních a plynových turbín, oběhy paroplynových elektráren
2. Turbíny v centrálách pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
3. Termodynamické a transportní vlastnosti pracovních látek
4. Proudění v turbínových strojích
5. Počítačová simulace proudění v turbínových strojích
6. Expanze a komprese v turbínových strojích,
7. Předávání tepla v turbínových strojích, energetické ztráty a jejich zmenšování
8. Teorie stupňů turbínových strojů (axiální, radiální, diagonální)
9. Podobnost turbínových strojů
10. Prostorové proudění v turbínových strojích
11. Hrdla turbínových strojů
12. Vícestupňové turbínové stroje
13. Konstrukce hlavních částí turbínových strojů, ucpávky v turbínových strojích
Literatura - základní:
1. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984, s. 607
2. Dejč, M. E.: Technická dynamika plynů. SNTL, Praha 1967, s. 659
3. Dixon, S. L.: Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbomachinery. Pergamon Pres 1966, p. 213
4. Kadrnožka, J., Tepelné turbiny a turbokompresory I, CERM, Brno 2004
Literatura - doporučená:
1. Cohen, N.-Rogus, G.F.C.-Saravanomuttoo, H.I.H: Gas Turbin Theory. Adisson Wesley Longman 1998, p.442
2. Lakshminaragana, B._: Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery. John Wiley 1996, p. 809
3. Ščegljajev, A.V.: Parní turbíny 1 a 2. SNTL Praha 1989, s. 368+395
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-ENE-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z
D-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z