Transformační technologie tuhých paliv (FSI-9TPA)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky možných využití a úprav tuhých paliv a předat jim základní i pokročilé znalosti v oblasti termochemických, biochemických a mechanických transformací paliv. Dalším cílem předmětu je osvojení základů vědecké činnosti v oblasti.
Výstupy studia a kompetence:
Posluchači získají pokročilé znalosti o procesech transformace tuhých paliv (uhlí, biomasa, odpady) na jiný typ paliv. Dále si studenti osvojí základy vědecké práce.
Prerekvizity:
Zdroje a transformace energie, kinetika chemických reakcí
Obsah předmětu (anotace):
V úvodu kurzu jsou studenti seznámeni se základními principy vědecké práce, metodu budou dále aplikovat při tvorbě výstupů předmětu. Další náplní je seznámení se základními dostupnými druhy paliv a jejich vlastnostmi s ohledem na jejich možné využití. Nejobsáhlejší část kurzu je věnována jednotlivým technologiím termochemické, biochemické a mechanické konverze tuhých paliv. Studenti pochopí základní mechanismy konverze, výhody a omezení jednotlivých metod.
Metody vyučování:
Studentky a studenti budou seznámeni se základy vědecké práce, nabyté znalosti aplikují při zadaných úkolech. Problematika transformace paliv bude zaměřena podle zaměření studentky či studenta. Součástí výuky bude referát na téma z oblasti přeměn biomasy nebo odpadů.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou absolvování předmětu je krátká odborná práce a složení zkoušky. Zkouška je ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Semináře jsou nepovinné. Rozhodující je činnost na zadaných úkolech.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška • Základy vědecké práce
• Druhy tuhých paliv a jejich vlastnosti
• Termochemické konverze – spalování
• Termochemické konverze – zplyňování
• Termochemické konverze – rychlá pyrolýza
• Termochemické konverze – ostatní
• Mechanická úprava paliv – drcení, mletí, štěpkování
• Mechanická úprava paliv – peletování, briketování
• Biochemické konverze
Literatura - základní:
1. KLASS, Donald L. Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals. San Diego: Academic Press, c1998. ISBN 01-241-0950-0.
2. BASU, Pabir: Combustion and Gasification in Fluidised Beds. CRC Press 2006, 1. vyd, 470 s., ISBN 0-8493-3396-2
3. TRÁVNÍČEK, Petr. Technologie zpracování biomasy za účelem energetického využití. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-206-9.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-ENE-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z
D-ENE-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z