Základy vědecké metrologie a řízení kvality (FSI-9ZVM)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu „Základy vědecké metrologie a řízení kvality“ je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti vědecké metrologie a systémů řízení kvality tak, aby byli doktorandi schopni samostatně řešit konkrétní vědecké úkoly v této oblasti.
Výstupy studia a kompetence:
Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti vědecké metrologie a systémů řízení kvality, které mu umožní se v průmyslové praxi erudovaně zapojit do řešení různých souvisejících problémů.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti ze základů metrologie, technologií a materiálů, dále znalosti fyziky a aplikované statistiky a základní znalosti managementu kvality.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na zvládnutí základů vědecké metrologie, teorie chyb a nejistot měření. Studenti se seznámí s metodami řízení procesů, systémovou a statistickou analýzou aplikovatelnou v řízení podniku i dílčích procesů. Studenti rovněž pochopí pravidla identifikace procesů a výběru statistických znaků procesů sériové a kusové výroby. Studenti zvládnou pravidla sběru a třídění dat, jejich analýzu a využití pro statistickou regulaci procesů.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška z oblasti problematiky dle osnovy a její aplikace v dané semestrální práci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Předmět je realizován formou přednášek a konzultací, je kontrolovaná účast.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod do vědecké metrologie, metrologický konfirmační systém
2. Chyby měření a jejich eliminace
3. Správnost a preciznost měření za podmínek opakovatelnosti a
reprodukovatelosti
4. Nejistota měření
5. Statistické nástroje v metrologii
6. Statistická regulace procesů. Obecná pravidla pro statistickou regulaci.
7. Statistická regulace měřením. Regulační diagramy.
8. Způsobilost procesů. Indexy krátkodobé a dlouhodobé způsobilosti.
9. Způsobilost měřidel.
10. Statistická regulace srovnáváním. Regulační diagramy.
Literatura - základní:
1. Gao, W. Metrology. Berlin: Springer, 2019. ISBN 978-981-10-4939-2.
2. MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition. Jefferson City: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN 978-0-470-16992-6.
3. JURAN, J. M. a GODFREY, A. B. Juran's Quality Control Handbook. 5. ed. New York [u.a.]: McGraw-Hill, 1999. ISBN 00-703-4003-X.
4. WILLINK, R. Measurement Uncertainty and Probability. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-113-9135-085.
5. TOŠENOVSKÝ, J. a NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex a.s., 2000. ISBN 80-7225-040-X.
6. JAROŠOVÁ E. a NOSKIEVIČOVÁ, D. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3.
7. RABINOVICH, Semyon G. Evaluating measurement accuracy. New York: Springer, 2013. ISBN ISBN978-1-4614-6716-8.
8. BUCHER, Jay L., ed. The Metrology Handbook. 2nd ed. Milwauke, Wis: ASQ Quality Press, 2012. ISBN 978-087-3898-386.
9. DRBÚL, M., ŠAJGALÍK, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014, ITMS 22410320051.
Literatura - doporučená:
1. Wheeler, D.J. Understanding Statistical Process Control. Knoxville, Tennessee: SPC Press, 2019. ISBN 978-0-945320-69-2.
2. CURTIS, Mark A. and Francis T. FARAGO. Handbook of dimensional measurement. Fifth edition. South Norwalk: Industrial Press, 2014. ISBN 978-0-8311-3465-5.
3. JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J. Quality of Weapons and Ammunition I. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7231-585-7.
4. KUPKA, K. Statistické řízení jakosti. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 1997. ISBN 80-238-1818-X.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z