Ekonomika a management (FSI-LEM)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je připravit studentky a studenty do praxe, kde se kromě technických problémů budou potýkat také s ekonomickou stranou provozu firmy a projektů. Dalším cílem je připravit studentky a studenty na vedoucí a manažerské a role a pozice ve budoucím povolání. 

Výstupy studia a kompetence:

Získané kompetence mohou studenti uplatnit při řešení provozních otázek firmy, řízení projektů a pracovních týmů.

Prerekvizity:

nejsou

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřený na netechnické oblasti, se kterými se absolventky a absolventi nejen energetických oborů budou potkávat během své praxe. V rámci předmětu budou blíže seznámeni s organizací firem a podniků, se systémy a zákonitostmi organizace a v neposlední řadě dostanou základního vzdělání pro zvládnutí práce v týmu a řídící pozice, ve kterých se dosti často ocitnou. Druhou částí předmětu je základní vhled do ekonomiky, který velmi stručně poukáže na oblasti, které jsou pro setrvání firem na trhu nezbytné. Jedná se zejména o oblasti podnikových financí, finančních nástrojů a účetnictví. Předmět si neklade za cíl kompletní přípravu v manažerské a ekonomické oblasti (na to mnohdy nestačí celé studijní programy), spíše má být úvodem a rozcestníkem pro budoucí vzdělávání.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou seminářů, kde bude probíhat nejen výklad základních principů dané oblasti, ale počítá se se zapojením studentů, kteří budou řešit modelové situace přispívat ke znalostem svými referáty.

Způsob a kritéria hodnocení:

Hodnocení předmětu je postaveno na aktivní účasti studentek a studentů při výuce a vypracování a předesení referátu na vybrané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
není
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška

 1. Společensky odpovědné podnikání, Formy podniků, OSVČ,

 2. Organizace firmy, struktury řízení,

 3. Manažerské funkce a plánování, Strategický management

 4. Vedení lidských zdrojů, personální zabezpečení chodu firmy, Mzdy a odměňování, komunikace a práce s lidmi

 5. Projektové řízení – plánování, organizování, řízení, kontrola

 6. Prezentační dovednosti (PPT, poster, rétorika)

 7. Bilanční systém podnikových financí, rozpočet, Cashflow, Nástroje finanční analýzy, Zdroje financování, Náklady a výnosy

 8. Podnikání, podnikatelský plán – Nástroje investičního rozhodování, Poptávka a nabídka, Kalkulace ceny, Analýza rizik, citlivostní analýza

 9. Vliv státu na podnikání, Daňový systém ČR

 10. Účetnictví – Typy účetnictví, Rozvaha, aktiva, pasiva, Účetní závěrka a uzávěrka

 11. Základy marketingu, Organizace výroby, plánování výroby

 12. Specifika energetiky

 13. Zápočet

Literatura - základní:
1.

BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. (CS)

Literatura - doporučená:
1. SYNEK,J. a kol. Manažérská ekonomika. 1.vyd. Praha Grada Publishing 1996.456s, ISBN 80-7169-211-5
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ETI-P prezenční studium ENI Energetické inženýrství -- 1 Volitelný 2 2 Z