Seminář aplikované termomechaniky (FSI-0AT)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Usnadnit studentům zkoušku z předmětu termomechanika a zpracování bakalářských prací. Získat praktický pohled na problematiku termomechaniky.
Výstupy studia a kompetence:
Schopnost provádět technické výpočty v oblasti termodynamiky a přenosu tepla. Výpočet tepelných strojů a chladicích zařízení. Tepelné bilance materiálových i strojních soustav a zařízení. Výpočet nebo modelování přenosu tepla v strojních soustavách, v plynech, parách, ve stavbách, při technologických procesech.
Prerekvizity:

Znanost fyziky a matematiky na úrovni bakalářského studia.

Obsah předmětu (anotace):

Aplikace látky z předmětu „Termomechanika“ na výpočty konkrétních příkladů v oblastech: základní vratné a nevratné změny stavu ideálních plynů; oběhy spalovacích motorů, plynové turbíny; řešení vratných změn stavu v parách; směsi plynů, plynů a par, výpočty s vlhkým vzduchem; proudění plynů a par tryskami a difuzory; výpočty přenosu tepla, výpočty výměníků.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení:

Účast na cvičení, zpracování zadaných příkladů a odpovědi na kontrolní otázky. Hodnocí 1 a 10 bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Samostatné zpracování příkladů a odpovědi na otázky.

Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou

 1. Aplikovaná termomechanika, praktické ukázky v laboratořích.

 2. Základní termodynamické veličiny. Problematika měření těchto veličin. Dynamický a statický tlak.

 3. Základní děje s ideálními plyny. Výpočet kompresoru.

 4. Cykly, termická účinnost. Tepelná čerpadla, chladící zařízení. Topný a chladicí faktor. Efektivnost provozu.

 5. Oběhy spalovacích motorů. Termická účinnost. Výpočet oběhu benzínového a naftového motoru.

 6. Alternativní pohony, paliva. Akumulace energie.

 7. Vodní pára, základní děje. Práce s h-s diagramem, software pro řešení dějů s vodní párou.

 8. Pracovní oběh tepelné elektrárny na uhlí, plyn. Jaderná elektrárna.

 9. Vlhký vzduch a jeho vlivy. Práce s h-x diagramem.

 10. Proudění plynů a par. Proudové motory.

 11. Základy přenosu tepla.

 12. Součinitel přestupu tepla, tepelné výměníky

 13. Přenos tepla zářením. Termovize. Využití solární energie.

Literatura - základní:
1. PAVELEK, Milan. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 192 s. : il. ; 30 cm + diagramy ([3] složené l.). ISBN 978-80-214-4300-6.
2. ÇENGEL, Yunus A. a Michael A. BOLES. Thermodynamics an engineering approach. 8. New York: McGraw-Hill, 2015, 1115 s. ISBN 978-0-07-339817-4.
3. INCROPERA, Frank, David DEWITT, Theodore BERGMAN a Adrienne LAVINE. Principles of heat and mass transfer. 7th ed., international student version. Singapore: John Wiley, c2013, xxiii, 1048 s. ISBN 978-0-470-64615-1.
5.

JAROŠ, Michal a Josef ŠTĚTINA. Termomechanika: sbírka příkladů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN 978-80-214-5885-7.

Literatura - doporučená:
1. PAVELEK, Milan. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 192 s. : il. ; 30 cm + diagramy ([3] složené l.). ISBN 978-80-214-4300-6.
2. ÇENGEL, Yunus A., John M. CIMBALA a Robert H. TURNER. Fundamentals of thermal-fluid sciences. Fifth edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2017]. ISBN 978-0-07-802768-0.
4.

JAROŠ, Michal a Josef ŠTĚTINA. Termomechanika: sbírka příkladů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN 978-80-214-5885-7.

5.

SUKUMAR Pati Sadhu Singh. Thermal Engineering, 2018 ,Pearson ISBN: 9789353063931

Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-MAI-P prezenční studium --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 3 L
B-STR-P prezenční studium SSZ Stavba strojů a zařízení -- 2 Volitelný 1 2 L
B-STR-P prezenční studium KSB Kvalita, spolehlivost a bezpečnost -- 2 Volitelný 1 3 L