Energetické stroje (FSI-DST-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení a orientace v energetických provozech strojírenských
závodů.
Výstupy studia a kompetence:
Student získá přehled o energetice a energetických strojích.
Prerekvizity:
Znalosti z matematiky a fyziky na úrovni 1. ročníku VŠ.
Obsah předmětu (anotace):
Základy tepelné energetiky a energetických strojů. V části tepelné energetiky se posluchači seznámí s tepelnými oběhy, parními kotli, tep. turbinami a vlivem energetických výroben na životní prostředí. Dalšími představenými energetickými stroji jsou spalovací motory, kompresory a vodní stroje.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Účast na cvičení je poviná.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška probíhá formou písemného testu. Každá správná odpověď je hodnocena +1 bod a nesprávná odpověď -1 bod. Při nezodpovězení otázky není udělen žádný bod. Student pro úspěšné absolvování zkoušky musí dosáhnout minimálně 50% z maximálně dosažitelných kladných bodů.

Zápočet bude udělen na základě testu konaného v průběhu semestru a splnění podmínek účasti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
prezenční listina, nahrazování individuálně
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace v kombinovaném studiu  1 × 17 hod. povinná                  
    Konzultace  1 × 35 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace v kombinovaném studiu 1. formy energie
2.3. teorie energ. strojů.
4.5. kotle-zdroje tepla
6.7. tepelné turbiny
8. jaderná energetika
9. spalovací motory
10. vodní stroje
11. kompresory, ventilátory
12.13.obnovitelné zdroje energie
    Konzultace 1. výpočty potřeb paliv
2.-5. výpočty účinností oběhů
6.-7. výpočty kotlů
8.-9. návrh tepelné turbiny
10.-12.výpočty obnovitelných zdrojů
13.výpočty ekonomických ukazatelů v energ.
Literatura - základní:
1. Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny,SNTL Praha1982
Literatura - doporučená:
1. kolektiv: Strojní zařízení el.,skripta VUT1999
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-K kombinované studium STG Strojírenská technologie -- zá,zk 5 Povinně volitelný 1 2 L