Experimentální metody a přístroje (FSI-IEP)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními měřicími přístroji užívaných v technické praxi, s jejich použitím i technickými limity přesnosti měření.
Výstupy studia a kompetence:
Student zná současné přístroje užívané při monitorování technickým procesů, jejich limity přesnoti a chyby, které se při měření a zpracování dat mohou vyskytnout.
Prerekvizity:
Student má znalosti odpovídající prvním čtyřem semestrům fakulty strojního inženýrství.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na přístrojovou techniku užívanou při monitorování procesů spojených s ochranou životního prostředí v současné praxi.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro získání klasifikovaného zápočtu student musí vypracovat semestrální práci a zprávy z exkurzí. Na konci semestru prokáže znalost přednášeného učiva.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povinná účast studentů se týká pouze cvičení; při nich je prováděna prezence přítomných studentů. Podstatná část cvičení probíhá formou exkurzí; při neúčasti je student povinen vypracovat elaborát týkající se tématiky, již zameškal. V případě neúčasti na cvičení mimo exkurzi je student povinen vypracovat elaborát na zadané téma.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Základy měření, názvosloví a rozdělení měřicích přístrojů.
2. Měření tlaku.
3. Měření teploty.
4. Měření hladiny.
5. Měření průtoku a množství kapalin.
6. Měření spotřeby tepla.
7. Měření osvětlení.
8. Měření hluku.
9. Detektory úniku chemických látek.
10. Přesnost měřicích přístrojů, statické a dynamické chyby.
11. Stroje na zpracování informací, vyhodnocení výsledků měření.
12. Moderní trendy v měřicí technice.
13. Časová rezerva pro nepředvídané události.
    Laboratorní cvičení Na jednotlivá témata přednášek navazují cvičení, na nich bude na zadaných úkolech procvičované příslušné téma, zejména z hlediska praktické aplikace. Část cvičení probíhá formou exkurze.
Literatura - základní:
1. Green, D., W., Perry, R., H.: CHEMICAL ENGINEERS´ HANDBOOK, 8 th editon, 2007, Mc Graw-Hill International Editions, Chemical Engineering, New York, ISBN 978-0-07-142294-9
2. Pavelek.M.-Štětina.J: Experimentální metody v technice prostředí /Brno :Akademické nakladatelství CERM,2007. 3. vyd. 215 s. ISBN 978-80-214-3426-4 [SYSNO: 000078250]
3. Janíček, P. Ondráček, E. Řešení problémů modelováním – Téměř nic o téměř všem. 1.vyd. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., 1998. 335 s. ISBN 80-214-1233-X.
Literatura - doporučená:
1. Lazic: Design of Experiments in Chemical Engineering: A Practical Guide, Wiley, 2004
2. Normy: ČSN 01 0115: Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. ISO 31 (Části 0-13): Veličiny a jednotky.
3. Pavelek, M. a J. Štětina. Experimentální metody v technice prostředí. Skripta. VUT Brno 2007.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 Z