Řízení letového provozu (FSI-ORL)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem kurzu je získat základní znalosti o provádění letů ve vzdušném prostoru, o rozdělení a třídách vzdušného prostoru o úkolech letových provozních služeb, o způsobech a metodách zajištění bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti letů. Cílem je pochopit vztah letadla a služeb řízení letového provozu v současném a perspektivním letectví.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožní studentům získat znalosti související s prováděním letů podle přístrojů i za podmínek viditelnosti. Pochopí problematiku provádění letů a zajišťování bezpečných rozstupů. Bude vysvětlena návaznost na využívanou techniku na palubě i na zemi. Studenti získají přehled o problematice automatizace a používaných automatizovaných systémech ŘLP.
Prerekvizity:
Základy vysokoškolské matematiky a fyziky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Řízení letového provozu (ŘLP) má seznámit studenty s problematikou zajištění bezpečného provádění letů. Vysvětlí se jak dosáhnout bezpečný, plynulý a hospodárný letový provoz. Získané znalosti umožní pochopení provádění letů podle přístrojů (IFR) i za podmínek viditelnosti (VFR). Letové provozní služby a jejich rozdělení. Organizace toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru. Zprávy letových provozních služeb, jejich forma a obsah. Rozstupy mezi letadly, letové povolení. Komunikace mezi službami ŘLP a letadly. Letecká informační služba. Automatizované systémy ŘLP a simulátory. Nové koncepce a trendy v ATM (SESAR, NexGen). Nove technologie v ATM (datove přenosy).
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: zpracování a obhájení semestrální práce na základě článku v ICAO Journal k moderním systémům ŘLP. Zvládnutí testu "Řízení letového provozu". Prezence na cvičeních. Zkouška: předpokladem k zahájení zkoušky je získání zápočtu a absolvování počítačového testu s hodnocením prospěl. Ústní zkouška spočívá v písemné přípravě na 2 vybrané otázky a jejich obhájení v ústní zkoušce.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Letové provozní služby (LPS), rozdělení, principy ŘLP.
2. Letecká informační služba, letecká telekomunikační služba.
3. Rozdělení stanovišť LPS, pracoviště, zodpovědnost za ŘLP.
4. ICAO, tvorba předpisů, ECAC, EUROCONTROL.
5. Rozdělení vzdušného prostoru a letišť, tratě LPS.
6. Výměna zpráv LPS, koordinační proces.
7. Druhy zpráv a jejich aplikace.
8. Rozstupy, rozdělení, příklady.
9. Postupy přiblížení podle přístrojů.
10. ATM (ASM, ATS, ATFM).
11. Automatizované systémy řízení letového provozu.
12. AS ŘLP V ČR – Eurocat 2000.
13. Koncepce budoucích systémů v Evropě a ve světě, ATM 2000+, Jednotné evropské nebe.

    Cvičení 1. Výpočet kapacity sektoru.
2. Video k problematice ŘLP.
3. Metody analýzy systémů ŘLP.
4. Použití zpráv LPS.
5. Výkonové charakteristiky letadel, vertikální a horizontální profil letu.
6. Taktické a strategické vyhledávání konfliktů.
7. Seznámení s testem 'Řízení letového provozu.
8. Palubní protisrážkové systémy..
9. CD a cvičení k provedení letu.
10. Video k problematice AS ŘLP.
11. Exkurse na ŘLP Tuřany.
12. Exkurse na ŘLP Tuřany.
13. Kontrolní test.
Literatura - základní:
1. Soldán, V., Letecká informační služba, Řízení letového provozu ČR, ISBN 8023985955, LIS ŘLP, Praha, 2007
2. ICAO: Air Traffic Services, , 0
3. ICAO: Rules of the Air and Air Traffic Services, , 0
4. ICAO: Rules of the Air, , 0
Literatura - doporučená:
1. Havel,K. a kol.: Řízení letového provozu, , 0
2. Havel, K, Kulčák,L.: Řízení letového provozu, , 0
3. Kulčák,L. a kol.: Zkušební testy pro teoretické zkoušky ŘLP CL, , 0
4. ICAO: Rules of the Air, , 0
5. ICAO: Air Traffic Services, , 0
6. ICAO: Rules of the Air and Air Traffic Services, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-LKT-P prezenční studium TLT Technologie provozu letadlové a letištní techniky -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L