Technologie výroby letadel (FSI-OT1-A)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Technologie výroby letadel I je seznámit studenty se zvláštnosmi letecké výroby a technologickými metodami a postupy, jejichž znalost je nezbytná pro specialisty ve stavbě letadlové techniky.
Výstupy studia a kompetence:

Studenti získají znalosti, potřebné pro variantní posouzení vhodných technologických metod, technologičnosti konstrukce a pro zpracování rámcových technologických postupů spojování, výroby přesných odlitků, obrábění, zpracování organického skla, povrchových úprav a montáže.

Prerekvizity:

Základní poznatky o struktuře, fázových přeměnách a vlastnostech kovových konstrukčních materiálů. Základní technologické metody a principy zpracování kovových materiálů - svařování, pájení, odlévání, obrábění.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět Technologie výroby letadel seznamuje studenty se základními technologickými metodami a postupy, uplatňovanými v letecké výrobě. Jsou rozebrány možnosti a postupy technologie nýtování, svařování, pájení a lepení leteckých konstrukcí. Dále pak výroba přesných leteckých odlitků, obrobitelnost leteckých materiálů, obrábění typických konstrukčních dílců, zasklení kabin, zpracování organického skla a aditivní metody výroby. Studenti jsou seznámeni také s povrchovými úpravami leteckých výrobků, organizací výroby, montáže leteckých sestav a technologií oprav kovových a kompozitních konstrukcí.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 90% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. Ve vyjímečných a odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  2 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení  11 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

1. Úvod do technologie výroby letadel, technologie spojování
2. Nýtování v letecké výrobě
3. Lepené spoje leteckých konstrukcí
4. Svařování a pájení leteckých konstrukcí
5. Technologie svařování, svařitelnost materiálů
6. Mechanické, chemické a elektrochemické úpravy povrchu
7. Obrobitelnost a obrábění konstrukčních dílů letadel
8. Nekonvenční metody obrábění, chemické frézování
9. Aditivní technologie v letecké výrobě
10. Metalurgické zpracování leteckých materiálů a výroba přesných odlitků
11. Zasklení kabin a zpracování organického skla
12. Montáž a sestavování leteckých konstrukcí
13. Technologie oprav kovových a kompozitních konstrukcí


    Laboratorní cvičení

5. Proces nýtování a svařování
8. Proces obrábění konstrukčních dílů letadel
    Cvičení

1. Technologie spojování leteckých konstrukcí
2. Návrh nýtového spoje
3. Návrh a určení vlastností lepeného spoje
4. Hodnocení svařitelnosti ocelí a odporové svařování hliníkové slitiny
5. Laboratorní cvičení


6. Povrchové ochrany a technologický postup anodické oxidace
7. Obrobitelnost leteckých materiálů
8. Laboratorní cvičení
9. Aditivní technologie v letecké výrobě
10. Technologie odlévání a způsoby odstranění defektů
11. Technologický postup montáže a sestavování leteckých konstrukcí
12. Technologický postup montáže a sestavování leteckých konstrukcí
13. Technologie oprav kovových a kompozitních konstrukcí


 


 

Literatura - základní:
2. Metals Handbook, Volume 14: Forming and forging,ASM International,1988
3. Peterka, J.: Lepení konstrukčních materiálů ve strojírenství,SNTL,Praha 1980
4. Lee L.-H.:Adhesive Bonding, Plenum Press, 1991
5. DIN-DVS-Taschenbuch 215: Schweisstechnik in Luft- und Raumfahrt, Beuth.DVS-Verlag, 1998
6. ASM Handbook, Vol. 21 Composites
7. ASM Handbook Vol.02, Properties and Selection Nonferrous Alloys
8. ASM Handbook Vol. 5 Surface Engineering
9. F.C.Campbell: Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier, 2006. ISBN-13: 978-1-85-617495-4.
Literatura - doporučená:
1. Žák,J.-Samek,R.-Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno,1990
2. Flaška,M.-Růžička,A.-Štekner,B.: Speciální letecké technologie, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-AST-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 2 1 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 5 Doporučený kurs 2 1 L