Příslušenství vozidel (FSI-QPV)

Akademický rok 2023/2024
Garant: Ing. Radim Dundálek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚADI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se základními
principy konstrukce příslušenství vozidlových spalovacích
motorů a vozidel, jejich jednotlivých prvků, skupin a agregátů.
Úkolem je pochopení souvislostí mezi požadavky na
konstrukci prvků příslušenství vozidlového motoru a vozidla,
ve vztahu k omezení negativních vlivů provozu pístových
spalovacích motorů na životní prostředí.
Získání znalosti o soudobých elektronických systémech motorových vozidel a jejich vývoji.
Výstupy studia a kompetence:
Absolvování kurzu umožňuje získat přehled o stavu a
vývoji konstrukce příslušenství vozidlových spalovacích motorů a motorových vozidel.
Získané znalosti umožňují objektivní posouzení konstrukce
příslušenství pístových spalovacích motorů a motorových vozidel.
Získání znalosti o soudobých elektronických systémech motorových vozidel a jejich vývoji.
Prerekvizity:
Základy spalovacích motorů a podvozků motorových vozidel. Převodová ústrojí vozidel.
Obsah předmětu (anotace):
Sací a výfukové systémy, palivové systémy zážehových spalovacích motorů, vstřikovací čerpadla vznětových spalovacích motorů, regulace dodávky paliva vznětových spalovacích motorů, vstřikovací zařízení
pro vícepalivové spalovací motory, vstřikovače.
Elektronické systémy. Alternativní pohony.
Osvětlovací zařízení. Komfortní systémy. Regulace a řízení podvozku. Automatické řízení vozidel.
Navigační a komunikační systémy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních. Zkouška má písemnou a ústní část.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Učast ve cvičeních je povinná a je kontrolována každé cvičení. Zameškaná výuka (pouze závažné případy, např. nemoc) se řeší individuálně s garantem předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Příslušenství pístových spalovacích motorů. Zařízení pro tvorbu směsi paliva se vzduchem u zážehových motorů. Karburátory.
2. Vstřikování benzínu, základní principy. Prvky palivové soustavy elektronicky řízeného vstřikování benzínu. Jednobodový vstřik paliva.
3. Přehled vstřikovacích systémů zážehových motorů. Vícebodový vstřik paliva.
4. Přímý vstřik benzínu do válce motoru. Palivová soustava zážehového motoru na propan-butan a zemní plyn.
5. Zařízení pro tvorbu směsi paliva se vzduchem u vznětových motorů. Základní principy. Druhy vstřikovacích systémů. Řadová a rotační vstřikovací čerpadla. Vstřikovače, trysky.
6. Prvky soustavy vysokotlakého vstřikování paliva. Sdružené vstřikovací jednoty s elektromagnetickým a piezoelektrickým akčním členem.
7. Systém vstřikování paliva s tlakovým zásobníkem a vstřikovači s elektromagnetickým nebo piezoelektrickým akčním členem.
8. Elektronická regulace vznětových motorů
9. Prvky výfukového systému. Zařízení pro snižování škodlivých emisí ve výfukových plynech – třícestné katalyzátory, oxidační katalyzátory, filtry pevných částic a systémy selektivní katalytické redukce.
10. Snímače a akční členy elektronických řídicích systémů spalovacích motorů.
11. Zvyšování výkonu pístových spalovacích motorů.
12. Přeplňování mechanickými dmychadly a turbodmychadly.
13. Systém vlastní diagnostiky motoru.
    Laboratorní cvičení 1. Příslušenství zážehových motorů. Palivová soustava. Karburátory.
2. Prvky palivové soustavy elektronicky řízeného vstřikování benzínu. Uspořádání jednotlivých prvků na vozidle.
3. Jednobodový a vícebodový vstřik benzínu. Ukázka konstrukčního řešení snímačů, čidel a prvků palivové soustavy na motoru osobního automobilu.
4. Přímý vstřik benzínu do válce motoru. Palivová soustava zážehového motoru na propan-butan a zemní plyn. Ukázka konstrukčního řešení snímačů, čidel a prvků palivové soustavy.
5. Příslušenství vznětových motorů. Uspořádání jednotlivých prvků na motoru traktoru, osobního a nákladního automobilu.
6. Prvky soustavy vysokotlakého vstřikování paliva. Mechanická a elektronická regulace vstřikované dávky paliva. Seřízení řadového čerpadla a vstřikovače na zkušebních zařízeních.
7. Ukázka konstrukčního řešení snímačů, čidel a prvků palivové soustavy vznětových motorů. Common-Rail, sdružené vstřikovače.
8. Přeplňování vznětových a zážehových motorů. Turbodmychadla, regulace pracovního režimu turbodmychadla.
9. Topení, větrání, klimatizace.
10. Protiprokluzová regulace ASR.
11. Elektronická stabilizace vozidla ESP. Brzdový asistent.
12. Řízení převodového ústrojí.Elektronické řízení spojky.
13. Evropská plaubní diagnostia EOBD. Přenos dat. Palubní počítače.
Literatura - základní:
1. Gasoline engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 9783658039639.
2. Diesel engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 9783658039806.
3. Automotive mechatronics: automotive networking, driving stability systems, electronics. New York: Springer, 2014. ISBN 9783658039745.
Literatura - doporučená:
1. REIF, Konrad. Fundamentals of automotive and engine technology: standard drives, hybrid drives, brakes, safety systems. New York: Springer, 2014. ISBN 9783658039714.
2. Internal combustion engine handbook: basics, components, systems, and perspectives, second edition. Warrendale, PA: SAE International, 2016. ISBN 9780768080247.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ADI-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 6 Povinně volitelný 2 2 L