Ing. Radim Dundálek, Ph.D.

E-mail:   dundalek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automobilního a dopravního inženýrství
odbor pohonných jednotek
Zařazení:   Odborný asistent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002, Ing., Fakulta strojního inženýrství, obor Dopravní a manipulační technika
 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2005-2006, stroj. technik pro vědu a výzkum, Ústav dopravní techniky
 • 2006-dosud, odborný asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství
 • 2007-2020, ZETOR TRACTORS a.s., samostatný výzkumně vývojový pracovník - vývoj motorů
 • 2020-2022, MVVS, spol. s r. o., výkonný ředitel společnosti
 • 2022-2023, Motorpal, a. s., samostatný vývojový pracovník - aplikační vývoj
 • 2023-dosud, Motorpal, a. s., technický ředitel

Pedagogická činnost

 • Teorie spalovacích motorů (QTS)
 • Příslušenství spalovacích motorů (QVP)
 • Motory a pohony (EPO)
 • Spalovací motory (QSM)
 • Dopravní technika silniční (JDT)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Dynamika částí spalovacích motorů
 • Hydrodynamická ložiska
 • Traktorové motory
 • Vysokotlaké vstřikovací systémy
 • Úprava výfukových plynů - filtry pevných částic, systémy selektivní katalytické redukce

Mimouniverzitní aktivity

Projekty

 • projet Fondu vědy FSI, BD1353050: Optimalizace vyvážení klikové hřídele pětiválcového motoru jako pružného rotoru s kluznými ložisky pomocí MULTI-BODY softwaru, řešitel
 • Projekt 1M6840770002: Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II, odborný spolupracovník
 • 2011 – 2014, Výzkum a vývoj pohonných jednotek s progresivními prvky snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech, projekt FR-TI3/507
 • 2014 2017, Výzkum a vývoj pohonných jednotek s moderními akumulačními vstřikovacími systémy s ohledem na minimalizace škodlivých látek ve výfukových plynech, projekt TAČR Alfa TA04030454, řešitel

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • DUNDÁLEK, R.:
  Plain Bearings in 5-cylinder In-line SI Engine,
  Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2006 IV. mezinárodní konference. Sborník příspěvků, pp.41-46, ISBN 80-7044-782-6, (2006), Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Ústí n. L.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005, Ústí nad Labem, 12.10.2005-13.10.2005
 • DUNDÁLEK, R.:
  Behaviour of hydrodynamic bearings under various working conditions,
  Sborník abstraktů, pp.17-25, ISBN 80-213-1510-5, (2006), Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta technická
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: KOKA 2006 - XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol, Kostelec nad Černými lesy, 19.09.2006-20.09.2006
 • DUNDÁLEK, R.:
  Elastohydrodynamické modely ložisek jako moduly virtuálního motoru
  dizertace
 • DUNDÁLEK, R.:
  Optimalizace vyvážení klikové hřídele pětiválcového motoru,
  FSI Junior konference 2005, (2006), Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • DUNDÁLEK, R.:
  Simulation of Plain Bearing Behaviour,
  Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005, pp.25-32, ISBN 80-7044-688-9, (2005), Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ÚTŘV
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005, Ústí nad Labem, 12.10.2005-13.10.2005
 • DUNDÁLEK, R.:
  Virtual Engine in Ansys and Adams Environment,
  PERNER'S CONTACT 2004, pp.157-164, ISBN 80-7194-633-8, (2004), Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Perner's Contact 2004, Pardubice, 10.02.2004-11.02.2004

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DUNDÁLEK, R.:
  Plain Bearings in 5-cylinder In-line SI Engine,
  Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2006 IV. mezinárodní konference. Sborník příspěvků, pp.41-46, ISBN 80-7044-782-6, (2006), Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Ústí n. L.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005, Ústí nad Labem, 12.10.2005-13.10.2005

  Pro uložení klikové hřídele v klikové skříni se v převážné míře u čtyřdobých motorů používají kluzná hydrodynamická ložiska. Totéž platí pro uložení ojnic na čepu klikové hřídele. Použití kluzných ložisek je u čtyřdobých motorů umožněno tlakovým cirkulačním mazáním motoru. Uspořádání kluzného ložiska, tak jak je známé u spalovacích motorů, vytváří dostatečně únosnou hydrodynamickou vrstvu, která zabezpečuje nízké opotřebení a vysokou životnost ložiska. Tento významný strojní uzel se dále vyznačuje schopností omezit přenos vibrací klikové hřídele na blok motoru, což přímo snižuje hladinu hluku vyzařovaného motorem. Vlastním úkolem mazání je oddělit dvě relativně se pohybující části motoru vrstvou maziva, která je vyšší než součet nerovností povrchu obou těchto součástí a udržovat tak v co nejširším pracovním rozsahu kapalinné tření. Velikost kapalinného tření není na rozdíl od suchého tření závislé na jakosti materiálu pohybujících se ploch, ale na vlastnostech maziva vyjádřených dynamickou viskozitou, na rychlosti pohybu, ne velikosti třecích ploch a na výšce mazací mezery.
 • DUNDÁLEK, R.:
  Behaviour of hydrodynamic bearings under various working conditions,
  Sborník abstraktů, pp.17-25, ISBN 80-213-1510-5, (2006), Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta technická
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: KOKA 2006 - XXXVII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol, Kostelec nad Černými lesy, 19.09.2006-20.09.2006

  Hydrodynamické ložisko představuje důležitý strojní prvek vyskytující se ve spalovacích motorech. Ovlivňuje klíčové paramtery pohonné jednotky jako životnost, opotřebení, vibrace a hluk. Jeho chování popisuje Reynoldsova hydrodynamická rovnice. Ta je vyřešena pro několik provozních stavů (60 excentricit a 60 úhlů naklopení čepu) před dynamickou úlohou. Výsledky jsou poté uloženy v databázích bezrozměrných ložiskových reakcí. Cílem snahy je zahrnout výpočtový model kluzného ložiska do komplexního modelu pohonné jednotky zvané virtuální motor. Virtuální motor je vytvářen v multi-body systému, který je vhodný pro simulování kinematiky a dynamiky i velmi složitých mechanismů. Jsou použita tuhá ale především pružná tělesa. Předmětem zkoumání jsou právě hydrodynamická ložiska, která mohou pracovat pod různým zatížením od tlaku plynů, s různou ložiskovou vůlí a s olejem různé viskozity. Je také zahrnut vliv tvaru přívodního kanálku oleje. Vliv těchto parametrů je monitorován na trajektoriích středů čepů a polárních diagramech zatížení hlavních ložisek.
 • DUNDÁLEK, R.:
  Elastohydrodynamické modely ložisek jako moduly virtuálního motoru
  dizertace

  Vysoké nároky kladené v současné době na moderní pohonné jednotky nejen osobních automobilů vyžadují precizní přístup k řešení všech problémů již v prvních fázích vývoje. Vyspělé výpočtové prostředky i moderní hardwarové vybavení se tak stávají pravým nástrojem pro podporu kreativního myšlení strojního inženýra a umožňují smysluplně podchytit stále větší okruh řešené problematiky. Vysoký výkon, spolehlivost a kultivovanost chodu jsou jenom zlomkem požadavků, které vyžadují zákazníci stále se rozšiřujícího automobilového trhu a návrhové metody v této práci prezentované je velkou měrou pomáhají splňovat. Disertační práce se podstatnou částí zaměřuje na hydrodynamická ložiska, která představují vzájemný prvek interakce dvou nejvýznamnějších dílů spalovacího motoru - klikové hřídele a bloku motoru. Jelikož ovlivňují klíčové vlastnosti spalovacího motoru jako hluk, opotřebení a životnost, je nutné jim při návrhu věnovat náležitou pozornost. Matematický model hydrodynamického ložiska, v jednoduchých výpočtových modelech často reprezentované hodnotami tuhosti a tlumení, je vhodné implementovat do komplexního matematického modelu celé pohonné jednotky tzv. virtuálního motoru. Úvodní část práce uvádí matematické odvození Reynoldsovy hydrodynamické rovnice, která popisuje chování kluzného ložiska. Numerické simulace jsou provedeny na vozidlovém zážehovém pětiválcovém motoru, jehož hlavní komponenty jsou modelovány jako pružná tělesa. Jde o klikovou hřídel, blok motoru a ojnici. Je prezentováno pět variant vyvážení klikové hřídele, je ukázán také MKP model bloku motoru. Uvažováno je několik modelů kluzných ložisek. Jejich charakteristiky, použití a výstupní veličiny jsou přehledně uvedeny v textu. Další kapitoly se zabývají tvarem přívodního kanálku mazacího oleje a viskozitou mazacího oleje. Následuje sestavení klikového mechanismu z jednotlivých komponentů včetně dvou- a třírozměrných modelů kluzných ložisek. Zatížení klikového mechanismu je definováno silou od tlaku plynů působící na píst a je odvozeno z již existujícího motoru se stejnou válcovou jednotkou. Obsáhlá část práce je věnována prezentaci výsledků. Vzhledem k velkému množství vypočtených dat jsou ukázány pouze ty nejvýznamnější. Je kladen důraz na představení širokého spektra možností řešení. Graficky je znázorněno chování kluzného ložiska za použití olejů různých viskózních tříd a porovnání použitých modelů ložisek, kde jsou uvažovány 2D a 3D typy. Trajektorie středů čepů ložisek a polární diagramy jejich zatížení jsou rovněž v grafech zobrazeny. Velmi dobrou shodu naměřených a vypočtených hodnot ukazuje kapitola věnující se verifikaci výsledků. Ta je provedena pomocí laserové měřicí techniky. Doplňující informace se týkají geometrických charakteristik MKP modelů. Trajektorie středů čepů a polární diagramy jejich zatížení pro všech pět variant vyvážení klikových hřídelí v závislosti na otáčkách dokumentuje příloha řazená v závěrečné části práce.
 • DUNDÁLEK, R.:
  Optimalizace vyvážení klikové hřídele pětiválcového motoru,
  FSI Junior konference 2005, (2006), Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

  Článek pojednává o výpočtovém modelování pohonných jednotek. Bylo uvažáno pět variant vyvážení klikové hřídele zážehového pětiválcového motoru. Předmětem zkoumání byly vlastní frekvence těchto klikových hřídelí a klikových mechanismů. Torzní kmity byly zjišťovány v rozsahu otáček 1200 - 6000 min^-1. Fourierova transformace pomohla zjistit harmonické složky trozní kmitů. Klikové hřídele byly uloženy na kluzných ložiskách. Výstupem jsou také torzní spektra, polární diagramy zatížení hlavních ložisek a trajektorie středů čepů hlavních ložisek.