Úvod do konstrukce přístrojů (FSI-TKK)

Akademický rok 2023/2024
Garant: Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚFI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Studenti by po absolvování předmětu měli mít přehled o konstrukci mechanických sestav pro optické přístroje.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají dovednosti v technickém kreslení. Získají znalosti o základních strojních součástech, normovaných dílech a o konstrukčních materiálech. Navíc jsou seznámeni se statickým návrhem konstrukčních dílů pro uložení optických soustav.
Prerekvizity:
Základy matematiky a geometrie
Obsah předmětu (anotace):
Úvod do konstrukce přístrojů uvádí studenty do problematiky mechanického konstruování pro optické přístroje. Zvláštní důraz je kladen na seznámení studentů s možnostmi návrhu mechanických soustav na počítači.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro získání zápočtu musí student vypracovat návrh a konstrukční dokumentaci optické soustavy.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka ve cvičeních je kontrolována prostřednictvím závěrečné zprávy.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška Úvod do 3D cadu a optického CADu
Základy technického kreslení
Kreslení základních strojních dílů
Kótování, tolerance, základní výrobní technologie
Normy strojních součástí
Normy materiálové
Statický výpočet namáhání
Mechanismy převodů a jejich návrh
Výkresová dokumentace ozubeného kola, odlitku a výkovku
    Cvičení Podpora přednášené výuky - procvičování probíraného učiva
    Cvičení s počítačovou podporou Počítačová podpora přednášené výuky - návrh a konstrukční dokumentace mechanické sestavy.
Literatura - základní:
1. Leinveber, J.; P. Vávra; J. Řasa.: Strojnické tabulky. Scientia, 2017
2. Shannon, R. R.: The Art and Science of Optical Design, Cambridge University Press, 1977, ISBN-0-521-45414-X
3. Shigley, Joseph Edward. Shigley's mechanical engineering design. Tata McGraw-Hill Education, 2011.
Literatura - doporučená:
1. Shigley, Joseph Edward. Shigley's mechanical engineering design. Tata McGraw-Hill Education, 2011.
2. Leinveber, J.; P. Vávra; J. Řasa.: Strojnické tabulky. Scientia, 2017
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PMO-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 6 Povinně volitelný 2 1 Z