Projekt design realizace (FSI-YE3)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Předmět vede posluchače ke komplexnímu řešení návrhu. Po absolvování kurzu budou studenti schopni vytvořit originální, plnohodnotný designérský návrh, který bude splňovat všechny požadavky na funkčnost a vyrobitelnost. Absolventi budou schopni využít získané znalosti pro komplexní realizaci různorodých projektů.

Výstupy studia a kompetence:

Výstupy studia a kompetence:
Schopnost samostatné designérské práce při řešení středně složitých i nejnáročnějších úkolů.
Schopnost identifikace podstatných problémů a aplikace získaných znalostí.
Schopnost návrhu komplexního řešení zahrnující estetický, ergonomický, technický a technologický aspekt návrhu.
Schopnost návrhu řešení reflektující reálii i praxi naše společnosti.
Schopnost realizace plnohodnotného designérského modelu ve vhodném měřítku.

Prerekvizity:

Znalost a pochopení základů prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace trojrozměrných modelů.
Znalost techniky skicování a zkušenosti s navrhováním v oblasti průmyslového designu.
Pochopení funkčních, technických a technologických aspektů daného tématu.
Osvojení komplexních designérských řešení komplikovanějších průmyslových výrobků.
Znalost modelářských (např.: Rhinoceros, 3ds Max) a grafických programů (např.: balíček Adobe).

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Projekt design vývoj [YE2]

Obsah předmětu (anotace):

Tento předmět se zaměřuje na využití již nabytých znalostí z předchozího předmětu (Projekt design vývoj). V průběhu kurzu je kladen důraz na komplexní řešení problému, které směřuje od samotného konceptu, přes výběr materiálů a výrobních technologií k výslednému návrhu. Podmínkou výsledného návrhu je jeho využitelnost a vyrobitelnost v praxi prostřednictvím současných technologií. Výstupem zadání je výkresová dokumentace, prezentace a prezentační model navrženého řešení ve vhodném měřítku.

Metody vyučování:

Metody vyučování: Ateliér, periodicky konzultovaná návrhářská práce formou individuálního, nebo kolektivního (2 až 3 osoby) řešení úloh, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky získání zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních.
Odevzdání kompletně vypracovaného projektu v digitální (plakát, prezentace, vizualizace) a fyzické formě (plakát, prezentační model) ve stanovených termínech.
Podmínky získání zkoušky:
Úspěšná obhajoba řešení projektu, u kterého se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace dosažených výsledků.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Celkem je možno získat až 100 bodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: Účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se maximálně dvě omluvené absence za semestr. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:
    Ateliér  13 × 12 hod. povinná                  
Osnova:
    Ateliér

- Zadání úkolu a sestavení harmonogramu řešení.
- Analýza problematiky tématu za využití designérských metod, tvorba návrhových skic a produkování zajímavých nápadů, netradičních řešení.
- Korekce návrhových skic, výběr nejvhodnějšího řešení.
- Tvorba primárních modelových skic za pomocí 3D modelovacího softwaru.
- Výběr nejvhodnějších materiálů v souvislosti s technologickým řešením návrhu.
- Aplikace vybraných materiálů na 3D model.
- Korekce modelových skic.
- Praktická ukázka výrobních technologií, sloužících k výrobě modelů.
- Výroba modelu.
- Tvorba výkresové dokumentace a prezentace.
- Obhajoba zadaného úkolu.

Literatura - základní:
1. DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003, 284 s. : obr., čb. fot. ISBN 1-58115-312-0.
2. FIELL, Charlotte a Peter FIELL. Industrial design A-Z. Köln: Taschen, 2000, 768 stran : ilustrace (převážně barevné). ISBN 3-8228-6310-6.
3. LINDWELL, Wiliam, Kritina HOLDEN a Jill BUTLER. Universal principles of design. Gloucester: Rockport Publishers, 2003, 215 s. ISBN 1-59253-007-9.
4. NORMAN, Donald A. Design pro každý den. Praha: Dokořán, 2010, 271 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-80-7363-314-1.
5. HALLGRIMSSON, Bjarki. Prototyping and modelmaking for product design. London: Laurence King, 2012, 192 s. : il. (barev.). ISBN 978-1-85669-876-4.
Literatura - doporučená:
1. Odborná periodika: Form
2. Odborná periodika: Design trend
3. Odborná periodika: DESIGN IN, Designum Slovakia
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 8 Povinný 2 2 Z