Multimédia a technologie (FSI-YMT)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi se budou schopni orientovat v oblasti multimediální tvorby, vytvářet animace pro účely prezentace produktů s přesahem do reklamní tvorby a publikování na webu.
Výstupy studia a kompetence:
- orientace v současných technologiích používaných pro publikování multimediálního obsahu,
- schopnost připravit a zpracovat komplexní 3D animaci produktu,
- schopnost vytvořit animovanou kompozici z různých typů grafických podkladů,
- schopnost střihu videa a práce s ozvučením,
- základní znalosti v oblasti publikování multimediálního obsahu na web.
Prerekvizity:
Je vyžadována pokročilá počítačová gramotnost – práce se soubory, základní přehled běžně používaných souborových typů, schopnost editace textových souborů, orientace v základní konfiguraci operačního systému Windows.
Dále je vyžadována znalost práce s 2D rastrovou a vektorovou grafikou (např. v balících Adobe nebo Corel) a 3D grafikou (modelování a vizualizace), orientace v procesu digitálního zpracování grafiky a základní přehled o digitálních datových formátech a standardech používaných v počítačové grafice.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na zvládnutí aplikací a pracovních postupů pro tvorbu a zpracování multimediálního obsahu – animované 2D a 3D grafiky se zvukem pro produkční použití.
Důraz je kladen na propojení technické stránky s požadavkem vyjádření daného záměru v kontextu zpracovávaného zadání.
Předmět přispívá ke zlepšení technické úrovně studentských prací a zvyšuje profesní kompetence studentů na trhu práce.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu z oblasti multimediální tvorby. Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí pracovních postupů pro tvorbu a zpracování multimediálního obsahu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je veden formou bloků přednášek, na které navazuje cvičení, ve kterém studenti na základě dílčích praktických úkolů přímo aplikují přednášenou látku. Předmět je zakončen závěrečným projektem, na kterém studenti prokáží zvládnutí probíraného obsahu.
Všechny praktické úkoly a závěrečný projekt budou odevzdány elektronicky ve zdrojových souborech a výstupních formátech dle zadaných požadavků.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky: účast je doporučená.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se maximálně dvě absence, které neosvobozují od znalostí probírané látky a odevzdání zadaných úkolů. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška - Úvod do multimediálních aplikací, souborové formáty, standardy, typy kódovacích algoritmů, datové toky, přehled přehrávačů, ovladačů, výstupních zařízení.
- Záznam zvuku, používané souborové formáty a jejich parametry.
- Zpracování zvuku, stopy, efekty, export.
- Záznam obrazu, používané souborové formáty, kontejnery, kodeky a jejich parametry.
- Příprava animací pomocí 3D aplikací, příprava výstupů pro kompozice.
- Střih – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Střih – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Kompozice – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – animace prvků.
- Kompozice – propojení s 2D a 3D aplikacemi, pokročilé funkce pro klíčování a trackování obsahu.
- Rendering videa.
    Cvičení s počítačovou podporou - Příprava 3D modelu produktu pro animovanou prezentaci.
- Záznam zvuku.
- Zpracování zvuku, stopy, efekty, export.
- Záznam obrazu.
- Příprava animací pomocí 3D aplikace, příprava výstupů pro kompozice.
- Střih – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Střih – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Kompozice – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – animace prvků.
- Kompozice – propojení s 2D a 3D aplikacemi, pokročilé funkce pro klíčování a trackování obsahu.
- Rendering videa.
Literatura - základní:
1. SOCHOR, Jiří, Jiří ŽÁRA a Bedřich BENEŠ. Algoritmy počítačové grafiky. Dot. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01406-1.
2. KERLOW, Isaac Victor. Mistrovství 3D animace: [ovládněte techniky profesionálních filmových tvůrců!]. Brno: Computer Press, 2011. Mistrovství. ISBN 978-80-251-2717-9.
3. MICHÁLEK, Martin. Vzhůru do (responzivního) webdesignu. Verze 1.1. Praha: vlastním nákladem autora, 2017. ISBN 978-80-88253-00-6.
Literatura - doporučená:
4. MEYER, Trish a Chris MEYER. Adobe After Effects: výukový průvodce tvorbou videoefektů a animací. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2500-7.
5. LAURENČÍK, Marek. Tvorba www stránek v HTML a CSS. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-271-2241-7.
6. WELLING, Luke a Laura THOMSON. Mistrovství PHP a MySQL. Přeložil Ondřej BAŠE. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4892-1.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 1 L