Nauka o barvě a světle (FSI-YN1)

Akademický rok 2023/2024
Garant: akad. soch. Josef Sládek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoríí a zákonitostmi vnímání a používání barev, jejich historickými a technologickými souvislostmi a zvláště estetickými účinky. Praktická cvičení jsou zaměřena na kompoziční barevné studie.

Výstupy studia a kompetence:
Tento předmět seznamuje studenty se základními principy a souvislostmi vnímání barev a umožňuje aplikaci těchto poznatků při vlastní návrhářské práci.

Prerekvizity:
Základní znalosti optiky a základní praktické zkušenosti s prací s barvami.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět má seznámit studenty se základy teorie barvy a světla, které se uplatňují v průmyslovém designu. Jde o základní pojímání plošné a prostorové barevnosti, barevnou kombinatoriku, barevnou kompozici, barevnou iluzivnost, o význam světla a osvětlení v designérské praxi.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou prakticky zaměřena na realizaci kompozičních a konkrétních úkolů s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Pokud je i pouze jeden z úkolů hodnocen menším než polovičním počtem bodů, je celkové hodnocení z předmětu F „nedostatečně“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Typ (způsob) výuky:
    Ateliér  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Ateliér

I. úkol, barevná kompozice na téma teplých a studených barev
Teplotní kontrast, barevná perspektiva
II. úkol, barevná kompozice na téma simultánního kontrastu
Význam komplementárních barev
III. úkol, barevné řešení vlastního návrhu designu z předmětu YDE
Barevné varianty, soulad barev s koncepcí designu, použitými materiály, technologií výroby, marketingovými, uživatelskými a bezpečnostními požadavky
Logika barev jednoho výrobku a ucelené produktové řady
Barevné trendy v designu 20. a 21. století
Povrchová úprava fyzických modelů a skic

Literatura - základní:
2. CHORÝ, Tomáš. Barva a design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 138 s. ISBN 978-80-244-4299-0.
2. PIPES, Alan. Foundations of Art + Design. Second edition. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1-85669-578-7.
4.

WONG, Wucius. Principles of color design. 2nd ed. New York: John Wiley, 1997. ISBN 9780471287087.

Literatura - doporučená:
1. CHORÝ, Tomáš. Barva a design. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 138 s. ISBN 978-80-244-4299-0.
2.

PIPES, Alan. Foundations of Art + Design. Second edition. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1-85669-578-7.

Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 2 Povinný 1 3 Z