Počítačová grafika II (FSI-YPI)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni pracovat v programech pro vytváření vektorových ilustrací a elektronickou sazbu. Práce v těchto programech povede k vytvoření 2D grafických návrhů pro tištěnou, elektronickou a multimediální grafiku.
Výstupy studia a kompetence:
- Základní znalost s vytvářením vektorové grafiky a sazby.
- Schopnost vytvořit grafické výstupy projektů.
- Schopnost vytvořit prezentace.
- Schopnost vytvořit technické zprávy a postery.
Prerekvizity:
U studentů se předpokládá základní práce s PC, systémem Windows a schopnost tvůrčího myšlení.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na práci s programy pro vytváření a editaci vektorové grafiky a tiskovin. Pozornost je věnovaná základním a pokročilým nástrojům aplikací pro vytváření vektorové 2D grafiky (kreslení křivek, transformace, práce s textem, vrstvami, masky). Dovednosti získané v tomto předmětu použijí k tvorbě 2D grafiky, vícestránkových dokumentů, ilustrací a tiskovin.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení s počítačovou podporou, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou - Adobe Illustrator – seznámení s prostředím programu Adobe Illustrator, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory.
- Adobe Illustrator – vytváření objektů ze základních geometrických útvarů, vytváření a editace objektů pomocí volných křivek, vlastnosti objektů – tahu, výplně; gradient, průhlednost.
- Adobe Illustrator – vrstvy, transformace a zarovnávání objektů, Pathfinder, práce s objekty rastrové grafiky.
- Adobe Illustrator – práce s textem, vícestránkové dokumenty, příprava dokumentu pro tisk, export.
- Adobe Illustrator – vzorový projekt tištěného designérského portfolia.
- Adobe Illustrator – vektorová výplň, vektorizace rastrových obrázků, efekty.
- Adobe Illustrator – definice vlastních barevných přepínačů, štětců, symbolů, výplní; sprej, ořezová maska, maska průhlednosti.
- Adobe Illustrator – pokročilé transformační nástroje, transformace pomocí obálky, transformace pomocí sítě, perspektiva, plynulé přechody mezi objekty.
- Adobe Illustrator – export, předtisková příprava, pojmy „Spad“, „Přetisk“, „Přímá barva“, „Sloučení průhlednosti“, „Font Embedding“, „Barevný profil“, použití programu Adobe Acrobat.
- Adobe InDesign – seznámení s prostředím programu Adobe InDesign, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory, příprava vícestránkového dokumentu.
- Adobe InDesign – nástroje pro vytváření grafických objektů, vlastnosti objektů, transformace, textové odstavce, práce s vloženými grafickými objekty, ořezávání.
- Adobe InDesign – vzorové stránky, znakový a odstavcový styl, sazba textu, obtékání, GREP.
- Adobe InDesign – tvorba seznamu, automatický text, kotvy v textu, příprava dokumentu pro tisk, export, tisk brožury.
Literatura - základní:
1. Příručka uživatele aplikace Illustrator. Příručka uživatele aplikace Illustrator [online]. Adobe Systems Software Ireland, 2017. Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/illustrator/user-guide.html
2. Příručka uživatele aplikace InDesign. Příručka uživatele aplikace InDesign [online]. Adobe Systems Software Ireland, 2017. Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/user-guide.html
Literatura - doporučená:
1. Adobe Creative Team: Adobe Illustrator CS5, ISBN: 9788025132234
2. Pírková, K., Kadavý, D.: CorelDRAW X4, ISBN: 978-80-251-2490-1
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 2 Z