Počítačové modelování a vizualizace II (FSI-YPV)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni polygonálního modelování v programu Autodesk 3ds Max. Osvojením základů modelování v Autodesk 3ds Max získají studenti schopnost bez omezení vytvářet své designerské návrhy přímo v počítači. Seznámí se s možnostmi, které polygonální modelování nabízí, s tvorbou komplexních modelů a modelováním dle reálné předlohy.
Výstupy studia a kompetence:
- Znalost v oblasti tvorby 2D, 3D grafiky.
- Znalost polygonálního modelování
- Schopnost přípravy výstupů pro 3D tisk.
- Schopnost vytvořit vlastní návrh do 3D prostředí nebo již existující objekt vymodelovat.
Prerekvizity:
Předpokládá se základní práce s 2D a 3D grafikou a uvedenými programy.
Obsah předmětu (anotace):
V rámci předmětu "Počítačové modelování - 3ds Max" jsou vyučovány základy práce s programem Autodesk 3ds Max jeho možností při tvorbě digitálního modelu. V rámci výuky získají studenti znalosti potřebné k tvorbě 3D modelů z polygonových sítí převážně za pomoci subdivision surfaces, s důrazem na volnou tvorbu a tvorbu dle předlohy. Studenti budou schopni připravit své 3D modely na 3D tisk a seznámí se potřebnými postupy.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou - Autodesk 3ds Max - seznámení s prostřením programu Autodesk 3DS Max, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory a objekty.
- Autodesk 3ds Max - vytváření a hierarchizace objektů, modelování z primitiv, metody polygonového modelování, Mesh Smooth, transformace.
- Autodesk 3ds Max - scéna – environment, světla, kamery, práce s materiály, základy mapování.
- Autodesk 3ds Max - základy modelování a zákonitosti subdivision surfaces, tvorba jednoduchých objektů.
- Autodesk 3DS Max - prohloubení znalostí subdivision surfaces a nástrojů pro modelování.
- Autodesk 3DS Max - příprava modelování dle předlohy, příprava scény, tvorba obrazových podkladů.
- Autodesk 3DS Max - modelování dle předlohy za použití subdivision surfaces a dokončení modelu.
- Autodesk 3DS Max - příprava na volné modelování vlastního designu.
- Autodesk 3DS Max - modelování vlastního projektu, rozšíření možností editačních nástrojů.
- Autodesk 3DS Max - modelování vlastního projektu, využití OpenSubdiv Modifikátoru.
- Autodesk 3DS Max - práce na finálním projektu – pro modelování detailů nástroji digital sculptingu.
- Autodesk 3DS Max - seznámení se s exportem pro 3d tisk, zákonitostmi a nastavením.
- Autodesk 3DS Max - dokončení finálního projektu a jeho příprava na 3d tisk.

Literatura - základní:
1. MURDOCK, Kelly. Autodesk 3ds Max 2014 bible: [kompletní průvodce profesionálního grafika]. Indianapolis: Wiley, 2014. ISBN 978-111-8755-143.
2. 3ds Max Help. 3ds Max Help [online]. Autodesk, 2013. Dostupné z: http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/
Literatura - doporučená:
1. CALMETTES, Julien Martínez. Best of 3D: virtual product design. Barcelona: Monsa, c2005. ISBN 84-964-2915-6.
2. GAHAN, Andrew. 3ds Max: výukový průvodce tvorbou postav, vozidel, budov a prostředí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2491-8.
3. KŘÍŽ, Jan. Mistrovství v 3ds Max: [kompletní průvodce profesionálního grafika]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2464-2.
4. SIMMONS, Jason. Kompletní příručka pro designéry: virtual product design. V Praze: Slovart, 2009. ISBN 978-807-3911-515.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 3 Z