Typografie (FSI-YTG)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Seznámení s vývojem znaků a písma, s klasifikací tiskového písma (latinky) a základními pojmy psaní, kaligrafie a typografie. Zvládnutí psaní a užití nápisového písma. Užití nápisového a tiskového písma a kombinace s obrazem ve formátu (tiskový, obrazovkový), zvládnutí základních pojmů při sazbě, v typografii, reprodukci a tisku, praktická typografická úprava tiskovin, DTP a obrazovková typografie (screen design).
Výstupy studia a kompetence:
Základní orientace v nápisovém a tiskovém písmu a v pojmech z designu vizuálních komunikací. Orientace v typografii, reprodukci, tisku a tvorba základních aplikací designu vizuálních komunikací používajících písmo.
Prerekvizity:
Běžné znalosti ruční a počítačové práce s textem a základních grafických programů.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřený na písmo a možnosti jeho aplikace, seznámení se s vývojem a klasifikací tiskového písma (latinky) a nácvik psaní nápisového písma plochým perem a tuší a seznámení se s prostředky kaligrafie v počítačových programech. Jde o přípravu na ateliér vizuální komunikace (grafického designu): užití písma v tisku, základy typografie (základní pojmy), typografická úprava tiskovin a DTP, reprodukční a tiskové techniky a počítačové technologie v typografii, tj. jak při sazbě a přípravě tisku, tak v nových médiích.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru a exkurzí.
Způsob a kritéria hodnocení:

Udělení zápočtu je podmíněno: účastí ve výuce, odevzdáním požadovaného počtu prací (výkresů) v termínu a dostatečné kvalitě a zvládnutím závěrečného písemného testu. Test prověřuje celkovou orientaci a znalosti teorie - vývoje znaku, písma, typografie, designu písma a technologií v probraném rozsahu předmětu Typografie.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (70 bodů) a písemného testu (30 bodů). Celkem je možno získat až 100 bodů. Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovinou z maximálního počtu bodů pro úkol či test je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci garanta předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Ateliér  13 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška • Základní pojmy v písmu, části písma, písmová terminologie; Písmová osnova, základní cvičení psaní plochým perem, kaligrafie, kurzivní písma.
• Vývoj vizuální komunikace - vznik znaku a písma - 1. komunikační revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Řecké písmo;
• Latinské písmo - Římská kapitála, unciála, polounciála, Karolínská minuskule; Evropská písma doby románské a gotické, Knihtisk - 2. komunikační revoluce.
• Tisková písma - dynamická antikva, přechodová antikva, statická antikva.
• Tisková písma - lineární písma serifová a bezserifová, lineární antikva, kaligrafické písmo a volně psané písmo, písma zdobená.
• Osobnosti písmové tvorby 19. a 20. stol. ve světě; Čeští tvůrci písma; Digitalizace vizuálních komunikací - 3. komunikační revoluce.
• Pojmy v typografii, typografické míry; Zrcadlo – sazební obrazec, návrh stránky, zlatý řez, formáty, kompozice; Způsoby sazby, vyznačování.
• Předpis sazby, rukopis – výpočet rozsahu sazby a popis RKP; Korekturní znaménka; Zásady typografické úpravy, výběr písma, titulky, použití barvy.
• Druhy sazby: ruční, strojová, fotosazba, počítačová (digitální) sazba.
• Reprodukce, předlohy, reprodukční techniky; Vznik tisku, knihtisk, grafické techniky.
• Tiskové techniky: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy, průtisk, bezdotykový tisk.
• Papír a knihařské zpracování; Slepotisk.
• Test.
    Ateliér

• Základní pojmy v písmu, základní cvičení psaní plochým (ATO) perem;
• Nácvik verzálek a číslic;
• Nácvik minusek;
• Slova a texty; Textová strana; Textová dvoustrana.
• Kompoziční a obsahové cvičení s textem.
• Vytvoření písmové značky, např. osobního monogramu nebo logotypu výrobku - skici a návrhy.
• Variantní návrhy typografických stránek (např. titulní strana knihy).
• Rozbor tiskové stránky (časopis, noviny); Sazba, zrcadlo, návrh stránky, popis RKP, reprodukce.
• Písmová značka - monogram, logotyp - a jeho aplikace v tiskovinách a na výrobku - skici, variantní návrhy, defintivní návrhy.
• Slepotisk.
• Test.

Literatura - základní:
1. BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, c1992. ISBN 0-88179-033-8.
2. CARTER, Rob et all. Typographic Design: Form and Communication. New Jersey: Willey, 2012. ISBN 978-0-470-64821-6.
3. BANN, David. Polygrafická příručka. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-029-7.
4. ELIŠKA, Jiří. Vizuální komunikace: Písmo. Brno: CERM, 2005. ISBN 80-7204-418-4.
Literatura - doporučená:
1. HLAVSA, Oldřich. Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1976
2. HLAVSA, Oldřich. Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1981
3. HLAVSA, Oldřich. Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1986
4. ODEHNAL, Antonín. c2005. Grafické techniky: praktický průvodce. Brno: ERA.
5. SLEZÁK, Miloš. Písmo ve výtvarné výchově: učebnice písma pro posluchače výchovy na pedagogických fakultách. 2., upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
6. BLAŽEJ, Bohuslav. Grafická úprava tiskovin pro 4. ročník střední průmyslové školy grafické (studijní obor polygrafie). Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23201-9.
7. DUSONG, Jean-Luc a Fabienne SIEGWART. Typografie: od olova k počítačům. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. ISBN 80-7180-296-4.
8. ŠALDA, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu. 4., přeprac. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Povinný 1 3 L