Virtuální realita (FSI-YVR)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s přednostmi technologických nástrojů virtuální reality pro dosažení vyšší úrovně prezentačních, estetických i technických výstupů v oblasti průmyslového designu. Studenti se seznámí s virtuální realitou (VR), prostředím a nástroji pro skicování, modelování, vizualizování a prezentování prostřednictvím VR. Studenti získají přehled o základních principech a technologiích používaných ve virtuální realitě. Získají také teoretické a praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací svých designérských projektů pomocí nástrojů virtuální reality.

Výstupy studia a kompetence:

Schopnost ovládat softwarové a hardwarové prostředky, které se používají pro virtuální realitu.
Získání základních zkušeností s tvorbou skic, modelů, vizualizací ve virtuálním prostoru.
Schopnost prezentovat své návrhy prostřednictvím virtuální reality.
Schopnost zhodnotit vytvořený návrh pomocí virtuální reality.
Zlepšení vnímání prostorových a kompozičních vztahů nezbytných pro designérskou tvorbu a zlepšení interaktivity návrhového procesu.
Schopnost prostorového vnímání navrhovaných produktů i jejich částí a podrobnější sledování uživatelských souvislostí.

Prerekvizity:

Znalost techniky klasického a digitálního skicování.
Znalost základních principů 3D modelování.
Znalost a pochopení základů prostorové tvorby a prostorových modelů.
Znalost modelářských programů (např.: Rhinoceros, 3ds Max...) a vizualizačních programů (např.: Keyshot, V-ray...).

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je koncipován tak, aby si studenti osvojili základní principy a metody 3D skicování, modelování, vizualizování a prezentování prostřednictvím virtuální reality. Práce ve VR umožní studentům navrhovat efektivním způsobem komplexnější designérská řešení, která významně obohatí samotný proces navrhování a zásadně zlepší prezentační kvalitu výstupů projektů. Zároveň přispěje k vysoce realistickému vnímání prostorových – kompozičních vztahů nezbytných pro designérskou tvorbu a zlepší interaktivitu návrhového procesu. Taktéž umožní studentům rozšiřující prostorové vnímání navrhovaných produktů i jejich částí a podrobnější sledování uživatelských souvislostí.
Seznámení se studentů s prostředím virtuální reality a s prací ve virtuální realitě. Stručný přehled a seznámení se s softwarovými a hardwarovými prostředky používanými ve VR. Přehled nástrojů SW pro 3D skicování, modelování, vizualizování a prezentování. Základní principy tvorby 3D objektů a postupy při modelování. Implementace a mapování 3D modelů do prostředí VR. Vizualizování a prezentování za pomoci VR.

Metody vyučování:

Výuka je zaměřena na teoretické a praktické zvládnutí softwarových a hardwarových nástrojů virtuální reality. Předmět je vyučován formou ateliéru za pomoci softwaru a hardwaru, orientovaného na teoretické a praktické využití nástrojů virtuální reality v celém návrhovém procesu.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: povinná prezence v rozvrhovaných hodinách, individuální konzultace s vyučujícím, odevzdání zadaných úkolů ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaných úkolů. U každého úkolu se hodnotí zvlášť úroveň vypracování a úroveň jeho prezentace. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení úkolů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se maximálně dvě neomluvené absence za semestr. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:
    Ateliér  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Ateliér

- Úvod do problematiky virtuální reality (VR).
- Seznámení s prostředím VR a s prací ve virtuální realitě.
- Stručný přehled a seznámení se s SW a HW prostředky používanými ve VR.
- Přehled nástrojů SW pro 3D skicování, modelování, vizualizování a prezentování.
- Základní principy tvorby 3D objektů a postupy při skicování a modelování.
- Implementace a mapování 3D modelů do prostředí VR.
- Vizualizace a prezentování za pomoci VR.
- Samostatná práce studentů.
- Prezentace prací.


Literatura - základní:
1. GREENGARD, Samuel. Virtual reality. Massachusetts ; London: The MIT Press, 2019, xviii, 243 stran. ISBN 978-0-262-53752-0.
2. JERALD, Jason. The VR book: human-centered design for virtual reality. San Rafael, CA]: Morgan & Claypool, 2016, xxxiii, 599 stran : barevné ilustrace a grafy ; 24 cm. ISBN 978-1-97000-115-0.
3. WANG, Xiangyu a Marc Aurel SCHNABEL. Mixed Reality In Architecture, Design And Construction. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009. ISBN 9781402090875. Dostupné z: doi:10.1007/978-1-4020-9088-2
Literatura - doporučená:
1. WOLFARTSBERGER, Josef, Jan ZENISEK a Christoph SIEVI. Chances and Limitations of a Virtual Reality-supported Tool for Decision Making in Industrial Engineering. IFAC PapersOnLine [online]. Elsevier, 2018, 51(11), 637-642 [cit. 2020-10-11]. ISSN 2405-8963. Dostupné z: doi:10.1016/j.ifacol.2018.08.390
2. WOLFARTSBERGER, Josef. Analyzing the potential of Virtual Reality for engineering design review. Automation in construction [online]. Elsevier B.V, 2019, 104, 27-37 [cit. 2020-10-11]. ISSN 0926-5805. Dostupné z: doi:10.1016/j.autcon.2019.03.018
3. BASSANINO, May, Kuo-cheng WU, Jialiang YAO, Farzad KHOSROWSHAHI, Terrence FERNANDO a Jens SKJÆRBÆK. The Impact of Immersive Virtual Reality on Visualisation for a Design Review in Construction. In: 2010 14th International Conference Information Visualisation [online]. IEEE, 2010, s. 585-589 [cit. 2020-10-11]. ISBN 9781424478460. ISSN 10939547. Dostupné z: doi:10.1109/IV.2010.85
4. AUKSTAKALNIS, Steve a David BLATNER. Reálně o virtuální realitě: Umění a věda virtuální reality. Brno: JOTA, 1994. ISBN 80-85617-41-2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 2 2 L