Diplomový projekt - metody a výsledky (FSI-ZDP)

Akademický rok 2023/2024
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Absolventi budou schopni metodologicky správně naplánovat a realizovat výzkum, resp. provést koncepční a předbéžný návrh vyvíjeného produktu.

Výstupy studia a kompetence:
 • Schopnost formulovat hypotézu a stanovit výzkumnou metodu.
 • Schopnost specifikovat požadavky zákazníka a parametry produktu.
 • Schopnost navrhnout a analyzovat alternativní řešení produktu.
 • Schopnost kritického myšlení.
 • Prezentační dovednosti.
Prerekvizity:
 • Schopnost zpracovat kritický přehled současného stavu poznání a formulovat výzkumný problém, cíl a otázku,
 • schopnost metodologicky správně sestavit návrh výzkumného nebo vývojového projektu,
 • znalosti získané v průběh bakalářského a magisterského studia, které jsou relevantní k vybranému tématu diplomové práce.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Atelier-základy designu II [ZD2 ]
povinná prerekvizita: Diplomový projekt - literatura a cíle [ZD2]

Obsah předmětu (anotace):

Třetí ze série předmětů připravujících studenty na samostatnou odbornou, vědeckou nebo tvůrčí činnost vedoucí k úspěšnému vypracování a obhájení diplomové práce. Pozornost je věnována především plánování výzkumu a jeho empirické a analytické fázi v případě výzkumných diplomových prací, resp. koncepčnímu a předběžnému návrhu produktu v případě vývojových diplomových prací. Důraz je kladen na zvládnutí základních vědeckých metod a inženýrských postupů. Na předmět navazuje předmět Diplomový projekt – výsledky a diskuze.

Metody vyučování:

Přednášky, cvičení, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení:

Podmínky získání zápočtu:

 • aktivní účast na cvičeních (min. 10 z 20 bodů),
 • zpracování plánu výzkumu, sběru a analýzy dat resp. koncepčního a předběžného návrhu produktu (min. 25 z 50 bodů),
 • rozprava spojená s diskuzí (min. 15 z 30 bodů).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.

Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.

Celkem se povolují maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  4 × 2 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

Výzkumná diplomová práce: • Metodologie vědy a vědecká metoda.

 • Explanační vědecké metody.

 • Metody statistické analýzy.


Vývojová diplomová práce: • Produkt a zboží.

 • Vývojový proces produktu a jeho účastníci.

 • Preskriptivní model návrhového procesu.

    Cvičení

Výzkumná diplomová práce: • Koncepční fáze výzkumu.

 • Plánování výzkumu.

 • Empirická a analytická fáze výzkumu.


Vývojová diplomová práce: • Vymezení problému (specifikace požadavků zákazníka).

 • Koncepční návrh (specifikace parametrů).

 • Předběžný návrh (určení tvarů, rozměrů a materiálů).

Literatura - základní:
1. DYM, Clive L., Patrick LITTLE a Elizabeth J. ORWIN. Engineering design: a project-based introduction. 4th ed. Hoboken: Wiley, c2014. ISBN 978-1-118-32458-5.
2.

EGER, Ludvík a Dana EGEROVÁ. Základy metodologie výzkumu. 2. přepracované a rozšířené vydání. V Plzni: Západočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-261-0735-4.

Literatura - doporučená:
1.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.

2.

OLECKÁ, Ivana a Kateřina IVANOVÁ. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN 978-80-87240-33-5.

Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 5 Povinný 2 2 Z
N-KSI-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 5 Povinný 2 2 Z