prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

E-mail:   Martin.Hartl@vut.cz 
Osobní stránka:   http://www.uk.fme.vutbr.cz/
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A3/514
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A3/514
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A3/514
Pracoviště:   Ústav konstruování
NCK MESTEC - sekce konstruování
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK NaCCAS - sekce konstruování
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   Ústav konstruování
NCK JOBNAC - sekce konstruování
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1990, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu.
 • 1997, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, studijní obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2002, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2006, prof., VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 1993-2002, akademický pracovník - odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2003-2006, akademický pracovník - docent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2003-dosud, ředitel, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2006-dosud, akademický pracovník - profesor, Ústav konstruování FSI VUT v Brně.
 • 2010-dosud, vedoucí výzkumného programu Virtuální navrhování a zkušebnictví, NETME Centre, FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované v bakalářském studijním programu B3S-P Strojírenství: Konstruování strojů - strojní součásti, Konstruování strojů - převody a Konstruování strojů - mechanismy.
 • Předměty vyučované v navazujícím magisterském studijním programu M2I-P Strojní inženýrství: Tribologie a Projekt diplomové práce.
 • Předměty vyučované v doktorském studijním programu D4Z-P Stroje a zařízení: Metody a organizace vědecké práce a Elastohydrodynamika.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti tribologie.
 • Školitel v doktorském studijním programu D4Z-P Stroje a zařízení.
 • Vedoucí překladatelského kolektivu a vědecká redakce (společně s doc. Ing. Milošem Vlkem, CSc.) českého překladu knihy SHIGLEY, Joseph E.; MISCHKE, Charles R.; BUDYNAS, Richard G. Konstruování strojních součástí. Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2010. 1300 s. ISBN 978-80-214-2629-0.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hlavní oblasti vědeckého výzkumu: optické metody pro studium tenkých kapalinových filmů, elastohydrodynamické a smíšené mazání, velmi tenké (nanometrické) mazací filmy, mazání při nestacionárních provozních podmínkách, reologie maziv.
 • Základní scientometrické ukazatele podle ISI Web of Knowledge: celkový počet článků 135, celkový počet citací 838, celkový počet citací bez autocitací 234, průměrný počet citací na článek 7,29, h-index 14.
 • ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-8261-2012.
 • Profil Google Scholar: http://scholar.google.cz/citations?user=iK-LNrgAAAAJ.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1999, INSA (Lyonská vědecká a technická univerzita), Villeurbanne Cedex, Francouzská republika, hostující profesor.
 • 2000, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt.
 • 2001, Tsinghua univerzita, Peking, Čínská lidová republika, studijní pobyt.
 • 2003, Kjúšúský technologický institut, Kitakjúšú, Japonsko, studijní pobyt.

Univerzitní aktivity

 • 2003-dosud, člen oborové rady doktorského studijního programu D4Z-P Stroje a zařízení FSI VUT v Brně.
 • 2010-dosud, člen vědecké rady FSI VUT v Brně.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2011-dosud, člen hodnotícího panelu technických věd Grantové agentury České republiky.
 • 2013-dosud, člen redakční rady časopisu Friction (Springer, ISSN: 2223-7690).
 • 2013-dosud, člen redakční rady časopisu Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology (SAGE Publications, ISSN: 1350-6501).

Spolupráce s průmyslem

 • Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • TRIBOTEC, spol. s r.o.
 • ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.

Klíčová slova

 • Experimentální výzkum.
 • Konstruování strojů.
 • Tribologie.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1993, Talent 92 - cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu.

Projekty

 • Měření a studium utváření velmi tenkých mazacích filmů na rozhranní mezi elastohydrodynamickým a mezným mazáním (grant GAČR č. 101/95/0330), 1995-1997
 • Studium přechodových jevů v elastohydrodynamických mazacích filmech počítačovou diferenciální kolorimetrií (grant GAČR č. 101/98/P226), 1998-2001
 • Studium únavového poškození elastohydrodynamicky mazaných třecích povrchů narušených vtiskem cizí částice (grant GAČR č. 101/03/0525), 2003-2005
 • Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách (grant GAČR č. 101/05/0520), 2005-2007
 • Rozvoj laboratoře pro výuku konstrukčních předmětů na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně (projekt FRVŠ č. 2366), 2005
 • Vybudování pracoviště pro výuku softwarových konstrukčních a simulačních nástrojů (projekt FRVŠ č. 675), 2006
 • Studium velmi tenkých mazacích filmů při neustálených provozních podmínkách (projekt MŠMT č. ME08007), 2008-2010
 • Studium tenkých EHD mazacích filmů za neustálených provozních podmínek (grant GAČR č. GA101/09/J034), 2009-2011
 • Studium utváření mazacích filmů při užití newtonovských a nenewtonovských maziv a jejich reologie (projekt MŠMT č. ME09025), 2009-2012
 • Komplexní systém pro získávání, vzdělávání a trvalé zapojování talentů do výzkumných a vývojových center AV ČR a FSI VUT v Brně (projekt OPVK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0228), 2009-2012
 • Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel (projekt MPO č. FR-TI3/442), 2011-2013
 • Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných valivých ložisek (projekt MPO č. FR-TI3/382), 2011-2013
 • Vliv orientace vektorů rychlosti na utváření elastohydrodynamického mazacího filmu (projekt MŠMT č. LH12172), 2012-2014
 • Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel (projekt TAČR č. TA02030850), 2012-2014
 • Vliv složení kloubní kapaliny na utváření mazacího filmu v TEP kyčle (projekt MZO č. NT14267), 2013-2015

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

239

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • NEČAS, D.; VRBKA, M.; URBAN, F.; GALLO, J.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  In situ observation of lubricant film formation in THR considering real conformity: The effect of diameter, clearance and material, Elsevier Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • GALAS, R.; OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Laboratory investigation of ability of oil-based friction modifiers to control adhesion at wheel-rail interface, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental Study of Roughness Effect in a Rolling–Sliding EHL Contact. Part I: Roughness Deformation, Taylor & Francis Inc
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ALI, F.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Mechanism for Controlling Oil Replenishment in Starved Elliptical EHL Contacts, Springer US
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOŠŤÁL, D.; NEČAS, D.; ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Lubricant Rupture Ratio at Elastohydrodynamically Lubricated Contact Outlet, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CHOUDHURY, D.; CHING, H.A.; MAMAT, A.B.; ČÍŽEK, J.; ABU OSMAN, N.A.; VRBKA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  Fabrication and characterization of DLC coated microdimples on hip prosthesis heads, Wiley Periodicals, Inc.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ALI, F.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Effects of out-of-contact lubricant channeling on friction and film thickness in starved elastohydrodynamic lubrication point contacts, SAGE
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUMAR, P.; BAIR, S.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Newtonian quantitative elastohydrodynamic film thickness with linear piezoviscosity,
  Tribology International, Vol.43, (2010), No.11, pp.2159-2165, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; BAIR, S.; KUMAR, P.; KHONSARI, M.M.:
  An Experimental Validation of the Recently Discovered Scale Effect in Generalized Newtonian EHL,
  Tribology Letters, Vol.33, (2008), No.X, pp.1-9, ISSN 1023-8883, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek shrnuje výsledky experimentálního ověření vlivu rozměrů třecích těles modelového kontaktu na přenositelnost získaných údajů na reálný mazaný kontakt.
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  The effect of surface texturing on thin EHD lubrication films,
  Tribology International, Vol.40, (2007), No.7, pp.1100-1110, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek přínáší původní výsledky studia vlivu cílené topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů. Výsledky jsou prezentovány ve formě porovnání tloušťky mazaného kontaktu u modifikovaného a hladkého povrchu.
 • HARTL, M., FUIS, V., LIŠKA, M.:
  Experimental study of lubricant film thickness behavior in the vicinity of real asperities passing through lubricated contact,
  Tribology Transactions, Vol.47, (2004), No.3, pp.376-385, ISSN 0569-8197
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V článku jsou uvedeny výsledky výzkumu tenkých mazacích filmů v okolí povrchových nerovností. Při studiu tenkých mazacích filmů byly užity dvě měřicí metody - kolorimetrická interferometrie a interferometrie s řízenou změnou fáze. To umožnilo stanovit topografii nedeformovaného třecího povrchu a následně pozorovat její změnu v mazaném kontaktu v závislosti na provozních podmínkách. Pro podrobné studium byly vybrány dvě nerovnosti, příčná rýha o hloubce 90 nm a příčný práh o výšce 56 nm.
 • LIU, Y., WANG, Q. J., WANG, W., HU, Y., ZHU, D., KŘUPKA, I., HARTL, M.:
  EHL simulation using the free-volume viscosity model,
  Tribology Letters, Vol.23, (2004), No.1, pp.27-37, ISSN 1023-8883, Springer Netherlands
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Prezentace nového numerického řešení problematiky EHD mazání založená na "free volume" modelu viskozity. Výsledky získané numerickou simulací srovnány s experimenty.
 • HARTL, M., LIŠKA, M.:
  Thin film colorimetric interferometry,
  Tribology Transactions, Vol.44, (2001), No.2, pp.270-545, ISSN 0569-8197
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Measurement technique for the study of very thin lubrication films down to one nanometer in a point contact between a steel hall and a transparent disc is used to explore the relationship between central and minimum film thickness and rolling speed at the interface between elastohydrodynamic and boundary lubrication for a series of lubricating fluids. This technique based on the colorimetric interferometry combines powerful film thickness mapping capabilities with high accuracy. It was confirmed that both hexadecane and mineral base oil obey the linear relationship between log central and minimum film thickness and log rolling speed predicted by elastohydrodynamic theory down to approximately one nanometer. Conversely, squalane and additive-treated mineral base oil showed film thickness enhancement at slow speeds caused by boundary layers formation within the lubricant film. Obtained experimental data was used for the determination of pressure-viscosity coefficients of test fluids. The measurement technique also enabled us to produce information about the influence of boundary layers on film thickness shape.