Diplomový projekt - výsledky a diskuse (FSI-ZD5)

Akademický rok 2023/2024
Garant: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni diskutovat výsledky, formulovat závěry a dosažené výsledky prezentovat a obhájit.
Výstupy studia a kompetence:
Schopnost kriticky zhodnotit dosažené výsledky.
Schopnost formulovat závěry.
Schopnost argumentovat a obhájit výsledky a výstupy.
Prezentační dovednosti.
Prerekvizity:
Znalosti získané v průběhu bakalářského a magisterského studia, které jsou relevantní ke zvolenému tématu diplomové práce. </br> Absolvování předmětů: Diplomový projekt - koncept, Diplomový projekt - literatura a cíle, Diplomový projekt - metody a výsledky.

Vazby k jiným předmětům:
povinná prerekvizita: Diplomový projekt - metody a výsledky [ZDP]
povinná prerekvizita: Diplomový projekt - metody a výsledky [ZDP]
povinná prerekvizita: Diplomový projekt - literatura a cíle [ZD2]

Obsah předmětu (anotace):
Předmět zajišťuje vedení studentů při zpracování textové části a výstupů diplomové práce daných zadáním. Cvičení jsou zaměřena na seznámení s průběhem státní závěrečné zkoušky, s požadavky na prokazované znalosti a se zásadami a pokyny pro vypracování a obhajobu diplomové práce. Studenti ve cvičení referují o výsledcích, kterých dosáhli při práci na svých diplomových projektech. Během semestru se všichni studenti vystřídají v prezentacích a obdrží kritickou zpětnou vazbu na přednesené výsledky od vedoucího práce a dalších pedagogů.
Metody vyučování:
Vedení diplomových prací, cvičení, laboratoře, samostudium.
Způsob a kritéria hodnocení:
Prezentace dosažených výsledků ve cvičení.
Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomové práce.
Odevzdání kompletní textové části diplomové práce .
Odevzdání dokumentace dokončeného výstupu diplomové práce v digitální podobě na určený portál.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pokrok při řešení diplomové práce, zpracování výstupů a práce v laboratořích je kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná.
Typ (způsob) výuky:
    Laboratorní cvičení  13 × 8 hod. povinná                  
    Vedení diplomové práce  13 × 12 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Laboratorní cvičení Podle tématu diplomové práce vykonává student výzkumnou, vývojovou nebo tvůrčí práci zpravidla v jedné z následujících laboratoří:
- Studentská dílna.
- Laboratoř tribologie.
- Laboratoř technické diagnostiky.
- Laboratoř robotického obrábění.
- Laboratoř Selective Laser Melting.
- Výrobní dílny ústavu konstruování.
- Ateliéry odboru průmyslového designu.
- 3D tiskový cluster ústavu konstruování.
- StrojLab.
    Vedení diplomové práce - Oblasti studia jsou individuální, určuje je vedoucí diplomového projektu.
- Konzultace a kontrola samostatné práce studenta se zaměřením na podrobné zpracování následujících kapitol dle řešeného typu práce: výsledky / konstrukční řešení, diskuze, závěr.
- Konzultace a kontrola úrovně zpracování výstupu práce, dle typu definovaného zadáním: článek ve sborníku nebo odborném periodiku, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek.
    Cvičení - Průběh státní zkoušky, okruhy otázek, struktura a zásady prezentace k obhajobě diplomové práce.
- Příprava textové části diplomové práce - diskuze výsledků, formulace závěrů, formální a grafická úprava výstupů, náležitosti výkresové dokumentace.
- Příprava odborného článku, struktura, formátování, náplň jednotlivých kapitol.
- Verbální a neverbální komunikace při prezentaci. Hlasová příprava a řečnictví. Rozbor nejčastějších chyb v projevu.
- Typy prezentací a jejich specifika. Metodika prezentace výsledků vědecké činnosti. Stanovení cíle prezentace. Plánování a navrhování způsobu prezentace.
- Etika a společenská etiketa. Jak udržet pozornost publika. Tipy na správnou prezentaci. Zaměření na cílovou skupinu.
- Studenti prezentují dílčí výsledky diplomové práce před kolegy vyučujícími a vedoucím diplomové práce. Ihned poté jsou předvedená prezentace a dosažené výsledky komentovány vyučujícími a vedoucím, následuje diskuse, odpovědi na otázky vedoucího ostatních vyučujících.
Literatura - základní:
1. LEDDEN, E. Úspěšná prezentace: Získejte si své publikum krok za krokem. Grada. 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
Literatura - doporučená:
1. SILYN-ROBERTS, H. Writing for Science and Engineering - Papers, Presentations and Reports. 2013. Elsevier. ISBN 978-0-08-098285-4. [online] Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpWSEPPRE1/writing-science-engineering/writing-science-engineering
2. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 23 Povinný 2 2 L
N-KSI-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 23 Povinný 2 2 L