CAD (FSI-3CD-A)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:

Absolventi budou schopni zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
- Schopnost zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
- Znalost tvorby součástí a sestav, adaptivity, parametrizace, objemového i plošného modelování a tvorby 2D výkresové dokumentace v systému CAD.
- Schopnost postupovat při tvorbě konstrukční dokumentace optimálním způsobem.
- Schopnost efektivně navrhovat, zpracovávat a modifikovat různé varianty konstrukčních řešení.

Výstupy studia a kompetence:
- Schopnost zpracovat 2D a 3D konstrukční dokumentaci v systému CAD (AutoCAD, Inventor) pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
- Znalost tvorby součástí a sestav, adaptivity, parametrizace, objemového i plošného modelování a tvorby 2D výkresové dokumentace v systému CAD.
- Schopnost postupovat při tvorbě konstrukční dokumentace optimálním způsobem.
- Schopnost efektivně navrhovat, zpracovávat a modifikovat různé varianty konstrukčních řešení.
Prerekvizity:
Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.
Obsah předmětu (anotace):

Kurz seznamuje studenty s konstrukčními možnostmi v systémech CAD. Studenti získají praktické zkušenosti při 2D kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Seznámí se s tvorbou součástí a sestav, adaptivitou, parametrizací, objemovým i plošným modelováním a tvorbou výkresové dokumentace.

Kurz je určen začátečníkům, kteří nemají se systémy CAD dosud žádnou zkušenost.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:

Student musí odevzdat všechny zadané dílčí úkoly a úspěšně absolvovat zápočtový test zaměřený na schopnost zpracovat konstrukční dokumentaci pomocí základních nástrojů pro podporu konstrukčního procesu.
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou

- Základní funkce a nastavení pracovního prostředí, tvorba náčrtu, kótování, parametrizace a úpravy, 2D vazby.
- Tvorba 3D geometrie, vysunutí a rotace.
- 3D modelování - zaoblení, zkosení, zrcadlení a tvorba pole.
- Pokročilejší 3D modelování, skořepina, šablonování a volba materiálu.
- Sestava - tvorba 3D vazeb, svary, adaptivita.
- Plošné modelování - plechové díly, styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí, lem, obruba.
- Výkresová dokumentace - tvorba pohledů, řezy, detail, kótování, pozicování a kusovník.
- Vizualizace a animace.

Literatura - doporučená:
1. MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806.
2. LEACH, James A. Autocad 2016 instructor: a student guide for in-depth coverage of AutoCAD's commands and features. Kansas, USA: SDC Publications, 2015. ISBN 978-1585039524.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STI-A prezenční studium --- bez specializace -- 2 Povinný 1 1 Z
B-STI-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- 2 Doporučený kurs 1 1 Z