Seminář k bakalářské práci (B-PDS) (FSI-6AS)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Úkolem předmětu je při zpracování bakalářské práce věnovat pozornost analýze zadání, teoretickým východiskům a propracování dokumentace vztahující se k tématu. Cílem je rozvoj analytických a syntetických schopností hodnocením designu stávajících konkurenčních produktů po stránce vizuální i technické.
Výstupy studia a kompetence:
- Schopnost analyzovat designérské zadání
- Schopnost vědecky třídit a zpracovat doprovodnou dokumentaci designérského projektu
- Schopnost vypracovat rozbor a hodnocení designu, včetně grafického zpracování a typografické úpravy.
Prerekvizity:
Základy teorie designu, ergonomie, grafické úpravy tiskovin apod.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti zpracují průvodní zprávu na dané téma bakalářského projektu, utřídí a zhodnotí podkladový materiál, určí stávající trend výrobku a jeho vývoj na základě práce s odbornou literaturou. Následně zpracují popis vlastního návrhového řešení včetně variantních studií, tvarového, technického, ergonomického, barevného a grafického řešení zadaného tématu práce.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí vyhotovení textové části bakalářské práce včetně tištěných výstupů (poster, portfolio).
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: Povinná prezence v ateliéru v rozvrhovaných hodinách, individuální konzultace s vedoucím práce. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce, odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhu. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Ateliér  13 × 1 hod. povinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Ateliér - Seznámení s pokyny a termíny řešení BP.
- Analýza designérská.
- Analýza technická.
- Analýza problému a cíle práce.
- Variantní studie designu.
- Tvarové řešení.
- Konstrukčně technologické a ergonomické řešení.
- Barevné a grafické řešení.
- Diskuze.
- Závěrečná textová korekce analytické části, prezentace BP.
- Grafická úprava BP posteru.
- Portfolio.
- Odevzdání - konečná vytištěná verze BP, portfolio (formát A4).
    Cvičení - Průběh státní zkoušky, zásady prezentace diplomové práce, zásady pro zpracování bakalářské práce.
- Sběr a rešerše podkladů k designérské analýze zpracovávaného tématu.
- Sběr a rešerše podkladů k technické analýze zpracovávaného tématu.
- Prezentace dílčích výsledků bakalářské práce jednotlivými studenty. Diskuze předvedené prezentace a výsledků, odpovědi na otázky vedoucího práce a ostatních vyučujících.
- Odevzdání - konečná vytištěná verze BP, portfolio (formát A4).
Literatura - základní:
1. BRAMSTON, David. Design výrobků: Hledání inspirace, Computer Press,a.s., Brno 2010. ISBN 978-80-251-2914-2.
2. JOHNSON, Michael. Problem solved. Phaidon, London, 2012. ISBN 0714864730.
3. LAUREL, Brenda. Design Research, Methods and Perspectives. MIT, Cambridge, 2004. ISBN 9780262122634.
Literatura - doporučená:
1. AMBROSE, Gavin a Paul, HARRIS. Tisk a dokončovací práce: Grafický design. Computer Press, 2011. ISBN 3721201450. ISBN 978-80-251-2968-5.
2. ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
3. KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Enigma. ISBN 978-80-89132-70-6.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 3 L