Design-management (FSI-9DMA)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Přehled teorie designu a řízení designu.
Výstupy studia a kompetence:
Základní znalosti organizace designu, teorie designu, způsoby jeho hodnocení, související legislativy, ekonomiky a řízení designu, marketingu a aplikace nabytých poznatků v teoretické i praktické činnosti.
Prerekvizity:
Důležitá je základní orientace v teorii a praxi designu. Výhodou jsou jakékoli zkušenosti s praktickou ekonomikou, podnikovým a personálním managementem a psychologií práce.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je založen na samostatném studiu design-managementu, jako oboru, který podmiňuje úspěšné zavádění designu do výrobní praxe.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Na základě vlastních rozborových prací zadaných ke konzultacím, se prověřuje celková orientace v teorii a znalosti organizace a řízení designu. Závěrečná práce - případová studie. Ukončení: kombinovaná písemná a ústní zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Konzultace jsou domluveny individuálně. Účast na přednáškách je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška • Přehled teorie designu, vč. ergonomie, design jako nástroj obchodu a výroby, design jako životní styl;
• Mezinárodní a domácí organizace a školy designu;
• Legislativa související s designem, patenty, průmyslový vzor, autorská práva;
• Složky designu v marketinkové aktivitě, podniková strategie designu - design management a marketing, reklama a design;
• Organizace a řízení práce designéra v podniku;
• Etika práce a odborný profil designéra.
Literatura - základní:
1. Štejn J.: Průmyslový dizajn. Praha – Utrin, 1976
2. Pavelka J.: Význam informací pro rozhodovací proces ve vedení, řízení a organizaci designu. Praha – IPD,1978
3. Jarema J.: Teória a metodika designu. Košice – VŠT, 1990
4. Pilditch J.: Winning Ways. - London : Harper+Row, 1987
Literatura - doporučená:
1. Pilditch J.: The Business of Product Design, 1966
2. Jarema J.: Organizácia a riadenie designu (Design-management). Košice – TU, 1994
3. Rajlich J. a kol: Modul Design, Dempcae. Brno – FSI VUT, 1999
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z