Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení (FSI-9VPR)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni napsat kvalitní návrh vědeckovýzkumného projektu, který splňuje požadavky na projekty ze strany poskytovatelů podpory.
Výstupy studia a kompetence:
- Schopnost orientovat se v základních pojmech vycházejících z procesu podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
- Schopnost strukturovat projektovou žádost.
- Schopnost stanovit přesný cíl projektu dle metody SMART.
- Schopnost stanovit rozpočet, výstupy a časový plán projektu.
- Schopnost orientovat se v systému veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice a zahraničí.
Prerekvizity:
Znalost základů metodologie vědecké práce.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět poskytne studentům systematický úvod do problematiky přípravy vlastního vědeckovýzkumného projektu. Studenti se seznámí se strukturou návrhu projektu, jeho jazykem, formou a procesem jeho hodnocení. Důraz je kladen na význam návrhu výzkumného projektu, kterým je koherentně a jasně přesvědčit hodnotitele o existenci kvalitního výzkumného záměru, odpovídajících kompetencích, pracovním plánu a odpovídajícím rozpočtu projektu. Po absolvování předmětu budou schopni připravit návrh projektu určený pro poskytovatele podpory dle jejich vlastního výběru.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky získání zkoušky:
- aktivní účast na cvičeních,
- vypracování dvou úkolů (SMART a SWOT analýza pro VaV projekt) a příprava dvou návrhů projektů (projekt základního výzkumu a projekt na inovaci vzdělávací činnosti),
- hodnocení zkoušky je sestaveno na základě hodnocení odevzdaných projektů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je povinná a kontrolovaná - tolerují se max. dvě omluvené absence za semestr bez nutnosti náhrady. Zameškaná výuka může být kompenzována konzultacemi. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

- Návrh projektu a jeho význam.
- Obsah a struktura projektu.
- Životní cyklus projektu.
- Strategie a cíle projektu.
- Rozpočet a plánování výzkumu.
- Projekt specifického výzkumu.
- Rejstřík informací o výsledcích (RIV).
- Metodika hodnocení M17+.
- Druhy výsledků dle M17+ a jejich zadávání.
- Projekt zaměřený na inovaci vzdělávací činnosti.
- Vědecké identifikátory, AIS vs IF.
- Druhy projektů a jejich podávání.
- Průběžné a závěrečné zprávy.

Literatura - základní:
1. PUNCH, Keith. Developing effective research proposals. 3rd edition. London: SAGE Publications, 2016. ISBN 978-1-4739-1637-1.
2. Ogden, T.E.-Goldberg, Israel, A.I. Research Proposals, Third Edition: A Guide to Success. 3rd edition. Academic Press, 2002, 368 p. ISBN-13: 978-0125247337
Literatura - doporučená:
1. WEATHERFORD, Darla-Jean. Technical writing for engineering professionals. Tulsa, Oklahoma: PennWell, 2016. ISBN 978-1-59370-370-7.
2. RAMAN, Meenakshi a Sangeeta SHARMA. Technical communication: principles and practice. Third edition. New Delhi: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-945749-6.
3. SILYN-ROBERTS, Heather. Writing for science and engineering: papers, presentations, and reports. Second edition. Amsterdam: Elsevier, 2013. ISBN 978-0-08-098285-4.
4. Locke, L.F.-Spirduso, W.W.-Silverman, S.J. Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals. 5th edition. Sage Publications, Inc., 2007, 376 p. ISBN-13: 978-1412924238
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L