Základy konstruování (FSI-1K-K)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni zpracovat konstrukční výkresovou dokumentaci, aplikovat rozměrové a geometrické přesnosti včetně odpovídající drsnosti povrchu, a to s ohledem na výrobu, měření a zaměnitelnost při výrobě a montáži.
Výstupy studia a kompetence:
- Znalosti o zobrazování, kótování, rozměrové a geometrické přesnosti, jakosti povrchu, volby materiálu, polotovarů a normalizovaných prvků strojních součástí.
- Schopnost aplikovat získané znalosti při návrhu výkresové dokumentace součástí vyrobených z tvářených polotovarů s ohledem na jejich funkci a zaměnitelnost.
- Schopnost číst výkresovou dokumentaci a pochopení technologických procesů potřebných při výrobě základních strojírenských součástí.
Prerekvizity:
Předpokládají se pouze znalosti ze střední školy.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti týkající se čtení a tvorby konstrukční (převážně výkresové) dokumentace z hledisek zobrazování, kótování, přesnosti rozměrů, jakosti povrchu, geometrické přesnosti, funkce a zaměnitelnosti, volby jakosti materiálu a polotovaru. Pozornost je věnována také přehledu a volbě normalizovaných funkčních a technologických prvků, základním strojním součástem a montážním jednotkám z hlediska funkce a výkresové dokumentace.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je zakončen vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Zápočtem se potvrzuje, že student se aktivně účastnil na práci během semestru a získal alespoň 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů. Kritéria hodnocení jsou účast ve cvičeních, vypracování grafických prací (programů), testů a pracovních úloh.
Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky vymezené v kartě předmětu a zejména schopnost získané poznatky samostatně aplikovat. Zkoušku tvoří počítačový test s úlohami s výběrem odpovědi a produkčními úlohami. Míra zvládnutí problematiky se hodnotí v rozmezí 0 až 100 bodů. Student musí získat alespoň 50 bodů z maximálního počtu 100 bodů.
Výsledná klasifikace je podle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace v kombinovaném studiu  1 × 17 hod. povinná                  
    Konzultace  1 × 35 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace v kombinovaném studiu - Zobrazování v pohledech.
- Zobrazování v řezech a průřezech.
- Kótování.
- Tolerance délkových rozměrů.
- Textura povrchu.
- Geometrické tolerance.
- Kótování roztečí otvorů.
- Základní pravidlo tolerování a závislé tolerance.
- Kótování funkční a technologické.
- Závity.
- Technické materiály.
- Vybrané strojní součásti.
    Konzultace - Náležitosti výkresu součásti.
- Zobrazování v pohledech.
- Zobrazování v řezech.
- Tolerance délkových rozměrů.
- Vybrané funkční a technologické prvky součástí.
- Geometrické tolerance - volba hodnot, relativní geometrická přesnost.
- Kótování roztečí děr.
- Normalizace kovových materiálů - přehled.
- Geometrické tolerance.
- Kótování funkční a technologické.
Literatura - základní:
1. SVOBODA, P. - BRANDEJS, J. - PROKEŠ, F.: Základy konstruování, Brno, CERM 2005
2. GIESECKE, F.E. aj.: Technical Drawing, Macmillian Publishing Company, New York 2002
3. Normy ISO, EN, ČSN
Literatura - doporučená:
1. SVOBODA, P. - BRANDEJS, J. - PROKEŠ, F.: Základy konstruování, Brno, CERM 2005
2. Normy ISO, EN, ČSN
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-STR-K kombinované studium STR Strojírenství -- zá,zk 5 Povinný 1 1 Z