Vybrané kapitoly z konstruování strojů – převody (FSI-0KU)

Akademický rok 2023/2024
Garant: Ing. Milan Omasta, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:

Absolventi budou schopni analyzovat a navrhnout základní strojní součásti sloužící k přenosu výkonu a otáčivého pohybu, jako jsou převody, hřídelové spojky, brzdy a setrvačníky.

Výstupy studia a kompetence:
 • Znalost principu činnosti a zásad užití základních převodových mechanismů.
 • Schopnost řešit výpočetní úlohy spojené s návrhem mechanizmů.
 • Schopnost aplikace získaných znalostí při návrhu nových strojů a zařízení.
Prerekvizity:

Znalosti:

 • materiálových věd (volba materiálů),
 • statiky (analýza zatížení),
 • pružnosti a pevnosti (analýza napětí a deformací),
 • základů konstruování (tvorba výkresové dokumentace),
 • konstruování strojních součástí (uložení, spoje).
Obsah předmětu (anotace):

Předmět rozšiřuje a prohlubuje dovednosti zejména v řešení výpočetních úloh z oblastí převodových mechanizmů, jako jsou ozubené, řemenové, řetězové a lanové převody, spojky, brzdy a setrvačníky. Předmět je doplňkem k přednášce, cvičení a domácí přípravě předmětu Konstruování strojů - převody (6KT).

Metody vyučování:

Přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení:

Předmět je ukončen neklasifikovaným zápočtem. Podmínkou jeho získání je více než 60% účast na přednáškách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška

 • Úvod do převodů, analýza zadání semestrálních projektů.

 • Základy teorie čelního ozubení. Výroba a normalizace ozubení.

 • Čelní ozubená soukolí s přímými a šikmými zuby. Mechanismy s ozubenými koly.

 • Poruchy ozubených kol. Výpočet napětí v ohybu v patě zubu. Výpočet napětí v dotyku.

 • Pevnostní výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby.

 • Kuželová ozubená soukolí.

 • Šneková soukolí.

 • Řemenové převody. Synchronní řemenové pohony.

 • Řetězové převody. Ohebné hřídele.

 • Lanové převody. Třecí převody.

 • Hřídelové spojky a brzdy.

 • Setrvačníky.

Literatura - základní:
1.

SHIGLEY, Joseph E., Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.

Literatura - doporučená:
2.

BUDYNAS, Richard G. a Keith J. NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 978-0-07-352928-8.

3.

NORTON, Robert L. Machine design: An integrated approach. 4th ed. Boston: Prentice Hall, 2010. ISBN 01-361-2370-8.

Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-MET-P prezenční studium --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 3 L
B-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 3 L
B-ZSI-P prezenční studium STI Základy strojního inženýrství -- 2 Volitelný 1 3 L