Mimořádný úspěch studentů VUT ve SVOČ v matematice

Soutež SVOC o nejlepší studentskou vedeckou práci v matematice byla po desetileté přestávce obnovena v roce 2000 péčí Ceské matematické společnosti Jednoty českých matematiku a fyziku. Od té doby se koná střídave dvakrát v Cesku a jednou na Slovensku. Letošní již 14. ročník souteže zorganizoval ve dnech 21. - 23. kvetna 2013 Matematický ústav Slezské univerzity v Opave.

Protože matematika je značne rozsáhlý obor, souteží se v 10 sekcích, přičemž při nižším počtu prací se sousední dve sekce slučují. Soutežní práce studentu bakalářského a magisterského stupne studia hodnotí tří až petičlenné poroty učitelu z českých a slovenských vysokých škol. Letos se do souteže se přihlásilo 61 prací studentu z 9 českých a 4 slovenských univerzit. Soutežilo se v 7 sekcích (první tři páry sekcí byly sloučeny).

Vysoké učení technické v Brne, Fakulta strojního inženýrství letos přihlásila do souteže tři práce studentu oboru Matematické inženýrství. Všichni dosáhli mimořádných výsledku.

Celý článek včetne vyjádření studentu si mužete přečíst zde.

text prof. RNDr. Jan Francu, CSc., FSI VUT v Brne, a redakce časopisu VUT Události

foto archiv autora

Kateřina Růžičková, 17. 6. 2013