Soutěž SVOČ v matematice a informatice na FSI

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně hostila ve dnech 25. – 27. května 2016 závěrečné česko-slovenské kolo 17. ročníku soutěže SVOČ 2016 v matematice a informatice.

Soutěže studentských vědeckých tradicí mají v bývalém Československu víc než šedesátiletou tradici. V sedmdesátých a osmdesátých letech se pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže každoročně konaly soutěže studentských prací SOČ pro středoškolské studenty a soutěže SVOČ pro studenty vysokých škol v mnoha vědních oborech. Zkratky SOČ a SVOČ (na Slovensku ŠOČ a ŠVOČ) znamenaly Studentskou odbornou činnost a studentskou vědeckou a odbornou činnost. Soutěže měly obvykle svá fakultní a celostátní kola. Celostátní kola SVOČ putovala po fakultách českých i slovenských vysokých školách, na kterých se daný vědní obor vyučoval. Studentské vědecké práce celostátního kola posuzovaly poroty složené z učitelů vysokých škol a dalších odborníků. Tyto celostátně podporované každoroční soutěže SVOČ skončily po roce 1989.

Řada učitelů vysokých škol si však uvědomovala, že soutěže SVOČ vedle svého ideologického zabarvení hrály velmi pozitivní roli při výchově mladých matematiků: jednak získávání zkušeností z vědecké práce a její prezentace, ale také k navazování kontaktů s budoucími kolegy odborníky z různých koutů republiky. Rozhodli se proto v rámci tehdejší Matematické vědecké sekce (dnes České matematické společnosti) Jednoty českých matematiků a fyziků soutěž SVOČ v matematice obnovit. V rámci Světového roku matematiky, kterým byl organizací UNESCO vyhlášen rok 2000, se 5. května 2000 konal první ročník obnovené soutěže SVOČ v Ostravě na Vysoké škole báňské. Ve čtyřech sekcích soutěžilo 27 studentů z univerzit v ČR. Druhý ročník v roce 2001 uspořádal Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě v rámci oslav 10 let od založení Slezské univerzity. V pěti sekcích soutěžilo 29 prací z 10 fakult českých vysokých škol, mimo soutěž vystoupilo 7 studentů ze Slovenska. Od třetího ročníku v roce 2002, který u příležitosti 50. výročí svého založení pořádala Matematicko-fyzikální fakulta, spolu soutěží studenti českých i slovenských vysokých škol. Čtvrtý ročník soutěže v roce 2003 se uskutečnil poprvé na Slovensku v Banské Bystrici na půdě Fakulty prírodnych vied Univerzity Mateja Bela. Pátý ročník soutěže se konal 25. – 27. května 2004 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, 54 prací soutěžilo v pěti sekcích. Pro šestý ročník v roce 2005, který uspořádala Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, byla každá sekce rozdělena na dvě, bylo vyhlášeno pět párů tj. celkem deset sekcí. V případě nižšího počtu prací se sekce zpět slučují. Od té doby se v tříletém cyklu střídají dvě fakulty českých vysokých škol s jednou ze Slovenska: 2006 FMFI UK v Bratislavě, 2007 PřF UP v Olomouci, 2008 FI MU v Brně, 2009 PrF UPJŠ v Košicích, 2010 VŠB-TU v Ostravě, 2011 PřF UJEP v Ústí nad Labem, 2012 SvF STU v Bratislavě, 2013 MÚ SU v Opavě, 2014 PřF UJEP v Ústí nad Labem. Vloni 2015 na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě se počet informatických sekcí zvýšil ze dvou na čtyři, soutěžilo celkem 69 prací v 8 sekcích.

Pořádáním 17. ročníku soutěže SVOČ 2016 byla pověřena Fakulta strojního inženýrství. Nad soutěží přijal záštitu rektor VUT prof. Petr Štěpánek. Soutěž vyhlásila v lednu společně česká a slovenská matematická společnost. V rámci přípravy soutěže byla vypsána pro studenty FSI oboru Průmyslový design vypsána soutěž o návrh loga soutěže. Z 30 návrhů do užšího výběru postoupila čtveřice návrhů, nakonec zvítězil návrh Ondřeje Kalenského ve tvaru počítadla. Vítězné logo pak bylo použito na tričko barvy VUT červené pro všechny účastníky soutěže – soutěžící i porotce, na obálku sborníku abstraktů soutěžních prací i na diplomech.

Do 2. května fakulty přihlásily rekordní počet 93 prací z 9 fakult českých a 5 fakult slovenských vysokých škol. První dvě dvojice matematických sekcí byly sloučeny. Protože několik autorů svou práci neodevzdalo, nebo onemocnělo, nakonec soutěžilo 85 prací v 6 matematických a 4 informatických sekcích.

Registrace soutěžících i porotců se konala ve středu 25. 5. ve vchodu do hotelu Palacký. Všichni účastníci při registraci vedle materiálů soutěže obdrželi červené tričko s logem soutěže. Ještě večer se porotci sešli na večerní poradě v zasedací místnosti Ústavu matematiky, aby probrali pravidla hodnocení prací a organizační záležitosti.

Ve čtvrtek 26. 5. ráno pokračovala registrace účastníků. Zahájení soutěže proběhlo v 8:30 v posluchárně P1, účastníky přivítal prorektor VUT prof. Miroslav Doupovec za vedení VUT, prof. Luboš Pick za Českou matematickou společnost a prof. Daniel Ševčovič za Slovenskou matematickou společnost. Vlastní soutěž začala v 9:00 ve 4 posluchárnách P1, P4-P6 a 6 učebnách U2-U7. První výsledky začaly přicházet po poledni, poslední po třetí hodině.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo od 18 hodin v posluchárně P1. V jednotlivých sekcích byla udělena první, druhá a třetí místa spojená s finančními odměnami a čestná uznání. Podle rozhodnutí jednotlivých porot některá místa byla zdvojena, případně neudělena. Díky podpoře soutěže společností Humusoft byla částka 10 tisíc Kč na sekci, kterou poskytla Česká matematická společnost, v případě 4 sekcí s počtem 10-14 prací navýšena celkem o 25 tisíc Kč. Společnost Humusoft ještě darovala několika pracím využívajícím software Matlab studentské licence. A společnost Red Hat věnovala podle návrhu porot několik Powerbank. Vinařství Maděřič věnovalo každému z porotců láhev značkového vína.

Po vyhlášení výsledků následovala v 19:00 přednáška prof. Druckmüllera s titulem EUV oči. EUV - Extreme Ultra Violet je zkratka část spektra mezi RTG a UV. Sledovali jsme fascinující děje na slunci, které bychom bez matematiky nikdy vidět nemohli. Tyto jevy jsou stále ještě vědecky málo probádané a představují vzrůstající nebezpečí pro lidstvo, které, i když je stále více závislé na moderních technologiích, nebere toto nebezpečí vážně.

Večer se porotci sešli ještě jednou k hodnocení průběhu soutěže a k námětům pro další ročníky soutěže. Všichni soutěžící i porotci byli se zajištěním a průběhem soutěže velmi spokojeni. Problém činila jenom tiskárna, která přes mnohé urgence dodala sborník abstraktů opožděně, až ve čtvrtek dopoledne po zahájení soutěže.

Pro soutěžící byla na večer připravena prohlídka nočního Brna. Početnou skupinu studentů po nejdůležitějších památkách Brna se zasvěceným komentářem provedl doktorand Jan Horníček.

Jak jsou výsledky soutěže? V soutěži tradičně nejvíc cen získali studenti z MFF UK v Praze a FMFI UK v Bratislavě. Letos navíc velmi dobře uspěli také studenti FJFI ČVUT v Praze, FI MU Brno a FIIT STU v Bratislavě. Z VUT se soutěže zúčastnil student Michal Mrázek, student 3. ročníku oboru Matematické inženýrství.

Úplné výsledky lze najít na stránkách soutěže svoc.fme.vutbr.cz

prof. RNDr. Jan Franců, CSc., 13. 6. 2016