Konference ERIN 2019

V dubnu letošního roku se konal již 13. ročník úspěšné putovní mezinárodní konference ERIN – Education, Research, Innovation, a to pod záštitou děkana FSI VUT v Brně doc. Ing Jaroslava Katolického Ph.D. Organizace konference se ujal Energetický ústav Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství. Více než šedesát účastníků z osmi českých a slovenských univerzit a několika průmyslových firem zde předneslo více než 45 příspěvků. Konference se konala v krásném prostředí Moravského krasu, v hotelu Panorama Blansko-Češkovice v termínu 9.-11.4.2019.

FOTO: archiv Energetického ústavu FSI


Hlavní myšlenkou a cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci výsledků doktorských, vědeckých a výzkumných prací a efektivní výměnu znalostí a informací v oblastech energetiky, ochrany životního prostředí, výrobních technologií, inovačních technologií a procesů.


Konference ERIN je vždy organizována kolektivem doktorandů z pořádajících univerzit. Konference ERIN byla založena z potřeby vytvořit místo a možnost pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky publikovat a prezentovat výsledky jejich práce. Neméně důležitým přínosem je pak navázání nových kontaktů a spolupráce. Zárukou kvality a úrovně konference je nejenom vědecký výbor konference složený z uznávaných vědeckých kapacit, včetně děkanů několika významných českých a slovenských fakult, ale také výbor programový. Podporu a garanci pořádání konference dále poskytl ředitel pořádajícího Energetického ústavu, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

FOTO: archiv Energetického ústavu FSI


Odborný program konference zahájilo vystoupení pozvaných hostů. Přednáškou o výhledech a mýtech v české i evropské energetice zahájil konferenci Ing. Vladimír Kohout, člen dozorčí rady ČEZ, a.s.. Na něj navázali ředitel Energetického ústavu doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. s prezentací o možnostech využívání zkapalněného zemního plynu a proděkan Strojnickej fakulty STU v Bratislavě doc. Ing. Juraj Beniak, Ph.D. s informacemi o novinkách v aditivních technologiích a 3D tisku. Zajímavá diskuze se pak rozpoutala po příspěvku zástupce Odboru transferu technologií VUT v Brně Ing. Tomáše Maudera Ph.D. z oblasti ochrany a komercializace autorských práv výsledků výzkumu a vývoje.


V dalším programu již následovaly bloky přednášek doktorandů a mladých výzkumných pracovníků. Celá řada příspěvků vyvolala zajímavou a přínosnou diskuzi. Širší spektrum prezentovaných oblastí umožňuje rozšířit spolupráci a najít zajímavá propojení vývoje a výzkumu napříč obory. Díky kvalitě příspěvků bude sborník konference po ukončení recenzního řízení zaregistrovat do databáze Web of Science.

FOTO: archiv Energetického ústavu FSI


Velký dík patří partnerům a sponzorům konference, zejména ČEZ a.s., Provyko s.r.o., NETZSCH Česká republika s.r.o., Testo s.r.o. a samozřejmě Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.


Příští ročník konference uspořádá v dubnu 2020 FS ČVUT v Praze. Bližší informace o konferenci lze nalézt na webu konference.

Ing. Martin Lisý, Ph.D., 7. 5. 2019