Testování obráběcích strojů (FSI-GTS-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámení se způsoby měření obráběcích strojů dle platných norem ČSN ISO 230-XX (VDI DGQ 3441). Posluchač získá přehled o současné problematice měření obráběcích strojů v ČR a ve světě.
Výstupy studia a kompetence:
Výstupem bude teoretická znalost měření geometrické přesnosti obráběcích strojů dle platných norem ISO 230-2, ISO 230-4, ISO 230-6, VDI/DGQ 3441 a dále realizace měření s příslušnými měřícími zařízeními.
Prerekvizity:
Předpokládají se základní znalosti z konstrukce obráběcích strojů a dále znalosti z oboru metrologie, matematiky a fyziky.
Obsah předmětu (anotace):
Obsahem kurzu je získání teoretických i praktických znalostí z oblasti měření geometrické přesnosti obráběcích strojů. V rámci kurzu budou využívány měřící přístroje typu Ballbar-Renishaw, Laserinterferometr-Renishaw, Laser tracer - Etalon, atd.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení v laboratoří, které jsou zaměřeny na praktické měření a jsou doplněny o výklad základních principů a teorie dané disciplíny. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky
odborníku z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je vyučován formou cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem, kde podmínkou zápočtu je odevzdání protokolů s provedených měření, s celkovým možným počtem 20bodů. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 80 bodů. Výsledné hodnocení předmětu je provedeno sečtením bodů z testu v rámci cvičení a testu u zkoušky a je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti (požaduje se 100% účast).
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška (2hod. 1x14dní)
1. Základní požadavky na přesnost obráběcích strojů
2. Obecný přehled požadavků na měření dle ČSN ISO a VDI/DGQ 3441
3. Principy moderních měřících zařízení pro měření geometrické přesnosti CNC strojů
4. Základy zkoušek obráběcích strojů - Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatíženi nebo za dokončovacích podmínek obrábění
5. Zásady zkoušek obráběcích strojů - Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os CNC strojů dle ISO 230-2 a ISO 230-6
6. Zkoušky kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů
7. Pasivní a aktivní kompenzace obráběcích strojů
    Laboratorní cvičení 1. Základní požadavky na přesnost obráběcích strojů
2. Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os CNC strojů dle ISO 230-2
3. Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy os CNC strojů dle ISO 230-6
4. Měření přímosti lineárních os stroje MCV 754 QUICK
5. Měření úhlových chyb os obráběcího stroje
6. Zkoušky kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů dle ISO 230-4 pomocí Ballbar
7. Zkoušky kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů dle ISO 230-4 pomocí Laser Tracer
8. Měření volumetrické přesnosti obráběcího stroje I
9. Měření volumetrické přesnosti obráběcího stroje II
10. Aplikace vybraných softwarových kompenzací na stroji MCV 754 QUICK - část I
11. Aplikace vybraných softwarových kompenzací na stroji MCV 754 QUICK - část II
12. Měření emise hluku, osvětlení, proudění vzduchu a teploty u frézky MCV 754 QUICK
13. Zápočet
Literatura - základní:
1. Steven Y. Liang, Albert J. Shih, Analysis of Machining and Machine Tools, Springer, 2016, ISBN 978-1-4899-7643-7
2. Marek J, et al. (2015). Design of CNC Machine Tools (MM Speciál., p. 730). Praha: MM publishing, s.r. o. ISBN 978-80-260-8637-6
3. Weck, M., & Brecher, C. (2006). Werkzeugmaschinen- Messtechnische untersuchung und Beurteilung. dynamische Stabilitaet (7th ed., p. 469). Berlin: Springer.
4. J. Tlustý, Manufacturing processes and equipment. Prentice-Hall, Inc., 1999, p. 928.
Literatura - doporučená:
1. Weck, M., & Brecher, C. (2006). Werkzeugmaschinen- Messtechnische untersuchung und Beurteilung. dynamische Stabilitaet (7th ed., p. 469). Berlin: Springer.
2. Marek J, Novotný L, Smolík J, Blecha P, Březina T, Mrkvica I, Sulitka M, et al. (2010). Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM Speciál., p. 420). Praha: MM publishing, s.r. o.
7. J. Tlustý, Manufacturing processes and equipment. Prentice-Hall, Inc., 1999, p. 928.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinně volitelný 1 1 Z
N-ENG-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinně volitelný 2 2 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z