Aplikace CAD/CAM v technologii (FSI-HC1-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty se základními činnostmi při konstruování strojních součástí v systémech CAD s aplikacemi 2D a 3D.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí pracovat v systémech CAD se zaměřením na konstruování ve 2D a dále vytvářením modelů v 3D sloužících pro další aplikace v systémech CAM. Získání přehledu o strojírenské technologii a systémech výpočetní techniky a jejich klasifikace. Osvojení metodiky práce v systémech CAD.
Prerekvizity:
Technické kreslení.
Obsah předmětu (anotace):
Náplní předmětu je uvedení do systému CAD se zaměřením na software pracující v modu 2D a 3D. Zabývá se rovněž hardwarovým vybavením systému CAD.
Umožní získat základní znalosti pro konstruování nástrojů a přípravků v prostředi CAD s cílem přípravy dat pro další zpracovaní v systémech CAM.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povoleny jsou maximálně dvě absence za semestr. Zápočet bude udělen na základě prezence a po zpracování samostatně prováděných úkolů ve cvičeních. Účast na přednáškách je doporučená.
Zkouška prověří teoretické i praktické znalosti z aplikace výpočetní techniky v oblastech tvorby 3D konstrukčních modelů pro technologii obrábění. V praktické části zkoušky budou posuzovány schopnosti studenta při modelování v CAD systému užívaného ve strojírenské technologii.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Individuální zadání a kontrola výsledků.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

Systém CAD - rozdělení, začlenění v rámci ERP, PDM


Křivky - definice, typy


Plochy - definice, typy


Tělesa - definice, typy 


Základy PC grafiky


Zobrazovací grafické metody


Výměnné formáty CAD 


 

    Cvičení s počítačovou podporou

Základní seznámení se systémem CAD začlenění do výrobního procesu


Konstrukční zadání v systémech CAD- skicy 2D


Konstrukční zadání v CAD systému 3D - šablonované prvky


Konstrukční zadání v CAD systému 3D - kosmetické prvky


Tvorba sestav - kontrola, kusovníky


Plochy - vytváření editace


Tvorba výkresové dokumentace


Konstrukční zadání v CAD systému 3D

Literatura - základní:
1. TurboCAD - Reference Manual
2. SolidWorks - Reference Manual
3. McMahon Ch., Browne J. CAD CAM Principles, Practice and Manufacturing
Literatura - doporučená:
1. Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z