Aplikace CAM v technologii (FSI-HC2-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty s využitím systému CAM pro zpracování technologie součástí (vytvořených v systémech CAD) pro NC systémy obráběcích strojů.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti se naučí používat systém CAM pro tvorbu technologických drah nástrojů NC strojů při využití datových souborů objektů vytvořených v systémech CAD.
Prerekvizity:
CAD systémy, základy technologických procesů - obrábění.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět řeší problémy technologické přípravy výroby, vstupní předpoklady a zásady algoritmizace činnosti v technologii. Je zaměřen na aplikaci výpočetní techniky při jednotlivých činnostech technologa: výběr polotovaru, stanovení operací, operačni rozměry, návrh strojního zařízení, volba nářadí, stanoveni pracovních podmínek apod. Automatické programovaní NC strojů. Zabývá se rovněž technickým vybavením počítačových systémů CAM pro oblast technologie a možnostmi uplatnění expertních systémů.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Povoleny jsou maximálně dvě absence za semestr. Zápočet bude udělen na základě prezence a po zpracování samostatně prováděných úkolů ve cvičeních. Účast na přednáškách je doporučená.
Zkouška prověří znalosti z přehledu a aplikací výpočetní techniky v používaných technologiích obrábění. V praktické části zkoušky budou posuzovány schopnosti studenta při tvorbě technologických postupů s aplikací systémů CAM užívaných ve strojírenské technologii.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Individuální zadání a kontrola výsledků.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška

Základní popis sytému CAM, konfigurace


Přenos objektů z CAD sytému, analýza pro potřebu CAM


Tvorba technologie CAM pro základní operace na frézce


Technologie CAM pro obrábění otvorů


Technologie CAM pro obrábění vnějších a vnitřních kontur ve 2D


Simulace a editace navržených projektů systémů 2D


Technologie CAM pro obrábění v 3osém systému


Technologie CAM pro obrábění na NC soustruzích


Tvorba dokumentace - seřizovací list, upínací list


Základy programování a využití robotů


Knihovny materiálů a nástrojů v CAM systémech


 


 

    Cvičení s počítačovou podporou

Popis systému CAM
Příprava systému pro hlavní operace, konfigurace
Technologie obrábění ve 2,5D CAM
Technologie obrábění ve 3D CAM


Technologie obrábění ve 5osém CAM
Postprocesing CAM technologie - dokumentace
Simulace navržených projektů

Literatura - základní:
1. PowerMILL - user manual
2. McMahon Ch., Browne J. CAD CAM Principles, Practice and Manufacturing
Literatura - doporučená:
1. Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 L
M2E-A prezenční studium M-IND Industrial Engineering -- zá,zk 4 Povinný 2 1 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 L