Semestrální projekt (FSI-HSP-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Seznámení se s metodikou postupu při zpracování projektu daného problému technického charakteru. Zejména tvorba rešerší, studie literatury, získávání literárních pramenů, tvorby základní báze znalostí o dané problematice.
Výstupy studia a kompetence:
Výborná orientace v nabízených možnostech získávání cenných informací a technických podkladů kromě odborné literatury. Týmová práce v laboratoři vybaveném výpočetní technikou.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, angličtina.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět zahrnuje seznámení studentů s prací s informacemi, použití citací, sestavení anotací, sestavení rešerší vybrané oblasti dané problematiky, dále s teorií analýzy, ekonomické analýzy a s tvorbou případových studií při analýze zadaných problémů. Získávání informací ze zdrojů jako je internet, zvl. dostupných databází. Diferenciace zadání podle individuálního zaměření studenta, praktické řešení výroby součásti - design, technologický postup, výroba, kontrola, praktické zkušenosti, zručnost, týmová práce.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Hodnocení je provedeno prostřednictvím klasifikovaného zápočtu, kterým se
potvrzuje, že student se zúčastnil povinné výuky a splnil všechny požadavky jimž je udělení zápočtu podmíněno, tj. závěrečné prezentace vypraceného projektu a jeho stučné anotace ve světovém jazyce. Míra splnění těchto úkolů je hodnocena klasifikačním stupněm.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast ve cvičeních je povinná. Účast ve výuce lze po předchozí dohodě s vedoucím cvičení nahradit konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.
Typ (způsob) výuky:
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 6 hod. povinná                  
Osnova:
    Cvičení s počítačovou podporou 1.,2.Obecné zásady při navrhování postupu vypracování technických dokumentací a projektů
3. Zadání práce, definice jednotlivých etap zpracování
4.,5. Osnova jednotlivých etap technických dokumentací a projektů
6. Metodika vypracování rešerší
7. Metodika aplikace analýz dat.
8. Metodika pro vypracování technicko-ekonomického hodnocení
9. Zásady grafické úpravy technických zpráv
10.,11. Konzultace odborných problémů
12. Prezentace projektu a jeho odevzdání v tištěné podobě
13. Klasifikace - udělování zápočtu.
Literatura - doporučená:
2. Hradecký-Král: Řízení režijních nákladů, , 0
3. Hayer-Wright: Dynamická výroba, , 0
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 6 Povinný 1 1 Z
M2E-A prezenční studium M-IND Industrial Engineering -- kl 6 Povinný 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- kl 6 Volitelný 2 1 Z