Teorie obrábění (FSI-HTO-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu "Teorie obrábění a nástroje" je seznámit posluchače se základními vědomostmi z oblasti tvorby třísky, experimentálním vyhodnocováním řezného procesu a získáváním závislostí jednotlivých obráběcích procesů. Z oblasti nástrojů získají znalosti s označováním řezných ploch a úhlů jedno i vícebřitých nástrojů a grafické i analytické vztahy mezi nimi.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět umožňuje studentům získat základní znalosti teorie řezných procesů
při třískovém obrábění technických materiálů různými typy nástrojů a jejich experimentální zjišťování a vyhodnocování.
Prerekvizity:
Základy obrábění
Obsah předmětu (anotace):

Seznamuje posluchače se základy procesu utváření třísky včetně průvodních jevů deformačního procesu. Analyzuje proces pro jednotlivé druhy obrábění z hlediska vzájemného působení řezného nástroje a obrobku se záměrem objasnit souvislosti mezi řezným procesem a ekonomickými ukazateli. Optimalizace řezného procesu je výsledkem využití získaných teoretických znalostí. Velká pozornost je mj. věnována moderním řezným materiálům a integritě obrobeného povrchu.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet je udělován na základě účasti na cvičeních a individuálních zadání.
Zkouška je písemná a ústní.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Individuální zadání a kontrola výsledků
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
    Laboratorní cvičení  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška Klasifikace metod obrábění, mechanizmus ortogonálního řezání
Plastická deformace materiálu před řezným klínem, teorie utváření třísky
Průvodní jevy při tvorbě třísky, dynamika řezného procesu
Síly při řezání a silové vztahy, měrný řezný odpor
Experimentální závislosti pro jednotlivé metody obrábění
Práce řezání
Teplo a teplota vzniklé v průběhu řezného procesu, činitelé ovlivňující vznik a rozdělení tepla v oblasti tvorby třísky
Zákonitosti opotřebení řezného nástroje, formy otupení
Vliv pracovních podmínek na proces otupování břitu
Trvanlivost a životnost řezného nástroje, kritérium otupení břitu, závislost trvanlivosti na řezných podmínkách
Hospodárná trvanlivost z hlediska výrobnosti a nákladů
Obrobitelnost materiálů, druhy obrobitelnosti, metody zjišťování obrobitelnosti a zařazování materiálů do tříd obrobitelnosti
Optimalizace řezných podmínek, metodika stanovení optimálních řezných podmínek pro obrábění hrubování a při práci na čisto
    Laboratorní cvičení Plastická deformace, pěchování třísky, střižná rovina
Dynamika řezného procesu, síly při řezání, měrný řezný odpor
Experimentální závislosti pro jednotlivé metody obrábění
Práce řezání
Teplo a teplota vzniklé v průběhu řezného procesu, rozdělení tepla v oblasti tvorby třísky
Opotřebení řezného nástroje, formy otupení
Vliv pracovních podmínek na proces otupování břitu
Trvanlivost a životnost řezného nástroje, závislost trvanlivosti na řezných podmínkách
Hospodárná trvanlivost z hlediska výrobnosti a nákladů
Obrobitelnost materiálů, druhy obrobitelnosti, metody zjišťování obrobitelnosti
Zařazování materiálů do tříd obrobitelnosti
Optimalizace řezných podmínek, stanovení optimálních řezných podmínek pro obrábění-hrubování
Stanovení optimálních řezných podmínek při práci na čisto
Literatura - základní:
4. Shaw M.C. Metal Cutting Principles, Clarendon Press, Oxford, 1984
6. Grote,K.H., Antonsson,E.K : Handbook of Mechanical Engineering. Springer. 2014.Stürtz GmbH, Würzburg.p.1576 ISBN: 978-3-540-49131-6 e-ISBN: 978-3-540-30738-9
7. Chladil,J.-Humar,A.: Teorie obrabeni - priklady a cviceni, VUT Brno, 1991
8. SANDVIK: Modern Metal Cutting, 1998
Literatura - doporučená:
1. Humar,A.: SK a rezna keramika pro obrabeni, Šumperk, 2001
2. Pramet Sumperk: Prirucka obrabeni, Šumperk, 2002
3. Grote,K.H., Antonsson,E.K : Handbook of Mechanical Engineering. Springer. 2014.Stürtz GmbH, Würzburg.p.1576 ISBN: 978-3-540-49131-6 e-ISBN: 978-3-540-30738-9
4. SHAW, M. C. Metal Cutting Principles. Oxford University Press, 2nd ed., 2005, pp. 651, ISBN 0-19-514206-3.
5. Trent, M., Wright, K.: Metal Cutting.Butterworth–Heinemann, 2000.4th ed. 464 p. ISBN 0-7506-7069-X
6. TLUSTY, J. Manufacturing Process and Equipment. 1st edition. Prentice Hall, 1999. 928 s. ISBN 10-0201498650.
7. Gordana Globočki Lakić, Davorin Kramar, Janez Kopač: METAL CUTTING THEORY AND APPLICATIONS. Banja Luka and Ljubljana, 2014. p. 231. ISBN: 978-961-6536-85-1
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 6 Povinný 1 1 L
M2E-A prezenční studium M-IND Industrial Engineering -- zá,zk 6 Povinný 2 1 L
N-ENG-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 6 Povinný 2 1 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 6 Volitelný 2 1 L