Dopravní technika silniční (FSI-JDT-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Radim Dundálek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚADI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout všeobecné vědomosti nezbytné pro úspěšnou teoretickou, experimentální i praktickou inženýrskou činnost oblasti silniční dopravní techniky.
Výstupy studia a kompetence:
Student získá znalosti z oblasti konstrukce a provozu silničních vozidel a spalovacích motorů.
Prerekvizity:
Maticový počet, diferenciální a integrální počet, diferenciální rovnice. Technická mechanika, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost. Technická termodynamika.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty s poznatky z oblasti silniční dopravní techniky. Je sledováno hledisko teoretické, konstrukční i provozní.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a osvojení problematiky prostřednictvím prezentací.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: 1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh). 2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu).
3. Výsledek ústní části zkoušky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Požadavky na silniční vozidla. Dynamika vozidel.
2. Směrová dynamika vozidel.
3. Spalovací motory. Pístové spalovací motory.
4. Přeplňování spalovacích motorů. Hnací ústrojí spalovacích motorů.
5. Konstrukce spalovacích motorů, hlavní součásti.
6. Chlazení spalovacích motorů. Palivové a vzduchové filtry. Plnicí dmychadla. Výfukové systémy.
7. Řízení zážehových motorů. Tvorba směsi. Vstřikování paliva.
8. Emise zážehových motorů.
9. Řízení vznětových motorů. Vstřikovací čerpadla. Systém common rail.
10. Emise vznětových motorů, tvorba směsi, spalování. Startéry.
11. Hnací ústrojí vozidel.
12. Odpružení vozidel.
13. Brzdové systémy.
    Cvičení 1. Dynamika vozidel, směrová dynamika vozidel.
2. - 3. Spalovací motory. Pístové spalovací motory.
4. - 5. Přeplňování spalovacích motorů, hnací ústrojí spalovacích motorů.
6. - 7. Konstrukce spalovacích motorů, chlazení spalovacích motorů. Palivové a vzduchové filtry. Plnicí dmychadla. Výfukové systémy.
8. - 9. Řízení zážehových motorů. Tvorba směsi. Vstřikování paliva. Emise zážehových motorů.
10. - 11. Řízení vznětových motorů. Vstřikovací čerpadla. Systém common rail. Emise vznětových motorů, tvorba směsi, spalování.
12. - 13. Hnací ústrojí vozidel, odpružení vozidel, brzdové systémy
Literatura - základní:
1. Stone, R.: Introduction to Internal Combustion Engines. ISBN 0-333-74013-0
2. BOSCH: Diesel-Engine Management. ISBN 1-86058-435-7
3. BOSCH: Gasoline-Engine Management. ISBN 1-86058-434-9
4. BOSCH:Automotive Electrics, Automotive Electronics. ISBN 1-86058-436-5
5. REIMPELL,J., STOLL,H., EDWARD,A. Engineering Principles: the Automotive Chassis. Arnold, London, 1996. ISBN 0-340-61443-9
6. Gasoline engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-658-03963-9.
7. Diesel engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-658-03980-6.
8. Automotive mechatronics: automotive networking, driving stability systems, electronics. New York: Springer, 2014. ISBN 978-3-658-03974-5.
Literatura - doporučená:
1. BOSCH: Automotive Terminology. ISBN 0-7680-0338-5
2. Goodsell, D.: Dictionary of Automotive Engineering. SAE ISBN 1-56091-683-4
3. http://www.ite.fme.vutbr.cz/opory/autTech.php?jazyk=cz
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-ADI-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 5 Volitelný 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 5 Volitelný 2 1 Z