Simultánní inženýrství (FSI-PIN-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚST všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Předmět seznamuje s novou filosofií spolupráce odběratel - dodavatel
založenou na týmové práci od vzniku ideje až po její realizaci. Cílem
kurzu je seznámit posluchače s moderními možnostmi komunikace
odběratel - dodavatel a možnostmi efektivní spolupráce založené na
metodách rapid prototyping, simulaci pochodů na počítači apod.
Výstupy studia a kompetence:
Znalosti a dovednosti z výše uvedených oblastí, tj. komunikace
prostřednictvím multimédií, rychlé prototypování, využívání výpočetní
techniky pro simulaci pochodů atd.
Prerekvizity:
Základní znalosti ze slévárenské technologie především z hlediska technologičnosti konstrukce odlitku.
Přehled metod rychlého prototypování.Znalosti aplikací metod počítačových simulací při zhotovení odlitků.
Obsah předmětu (anotace):
Základy týmové práce spolupráce dodavatel - odběratel (tvorba konceptu řešení,kostrukce součásti, zhotovení prototypu a zavedení seriové výroby). Možnosti multimediální komunikace. Rapid prototyping (rychlá výroba prototypů metodami selektivní sintrace, stereolitografie,
laminování atd). Simulační programy používané při plnění dutiny formy, tuhnutí a chladnutí odlitku, sloužící k optimalizaci konečného výrobku. Technologičnost konstrukce (konstrukce odlitku zamezující vzniku vad).
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Účast na přednáškách je doporučena.
Klasifikovaný zápočet: semestrální práce písemná - povinná


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Obecné zásady týmové spolupráce dodavatel - odběratel
2. Moderní směry multimediální komunikace
3. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku I
4. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku II
5. Souhrn obecných pravidel technologičnosti konstrukce odlitku III
6. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel I
7. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel II
8. Konkrétní příklady spolupráce slévárna - odběratel III
9. Rapid prototyping - přehled metod
10.Rapid prototyping - FDM metoda a LOM metoda
11.Rapid prototyping - digital prototyping
12.Možnosti využití simul.programů pro opt.konstr.odlitku I.
13.Možnosti využití simul.programů pro opt.konstr.odlitku II
Literatura - základní:
1. THE ROLE OF PROCESS MODELLING IN SIMULTANEOUS ENGINEERING AND THE DEVELOPMENTS NEEDED TO MAKE IT A REALITY (19960703) 8th World Conference on Investment Casting, London, UK, P 21- 1 to 21-3, Jun 28-30, 1993 (3 p)
2. Use of Simultaneous Engineering in Development of Casting Prototypes and Samples (20083120) Livarski Vestnik, Issue 1, 2008, P37-49
3. SIMULTANEOUS ENGINEERING (19930252) Society of Manufacturing Engineers Conference on Design and Economics of Expendable Pattern Castings, Detroit. Nov 1992 (4 p)
4. SIMULTANEOUS ENGINEERING - THE EXPRESS WAY INTO THE FUTURE (20000632) Casting Plant and Technology International V 16 N 2 P 36, 41-42, 46, Feb 2000 (4 p)
5. Simultaneous engineering for new product development : manufacturing applications Jack Ribbens New York, NY [u.a.] : Wiley, ©2000. ISBN-13: 978-0471252658
6. Simultaneous Engineering: Methodologies and Applications U. Roy, John Usher, Hamid R. Parsaei Taylor & Francis, 1999 ISBN 978-9056996604
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- kl 4 Povinný 1 1 L
N-SLE-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 2 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- kl 4 Volitelný 2 1 L