Digitalizace průmyslu (Průmysl 4.0) (FSI-VI4-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Absolvent kurzu „Průmysl 4.0“ získá vstupní vědomosti o návrhu a optimalizaci průmyslových výrobních procesů s důrazem na využití PLC a internetu věcí (IoT), služeb, lidí, pro návrh automatizace s užitím informačních technologií a systémů umělé inteligence.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají základní znalost o tom co je to Průmysl 4.0 a vybrané praktické znalosti o PLC a IoT.
Prerekvizity:
Předpokládá se obvyklá středoškolská počítačová gramotnost.
Obsah předmětu (anotace):
Studijní předmět je reakcí na moderní koncept Industry 4.0 (Průmysl 4.0), který je současně koncepčním záměrem průmyslové automatizace EU. Odráží požadavky na výuku odborníků, kteří budou schopni navrhovat a realizovat výrobní digitalizované a inteligentní továrny a pracoviště s využitím postupů a technologií čtvrté průmyslové revoluce. Průmysl 4.0 reflektuje jasný trend moderního průmyslu, kterým je digitalizace.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení, které je zaměřeno na praktické dovednosti.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti ve cvičení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je žádoucí, na cvičeních povinná. Výuka běží podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška A. Evoluce průmyslové revoluce a koncept Průmysl 4.0 (Industry 4.0), Kyberneticko- fyzikálních systémy a pokročilé informační technologie
B. Referenční model RAMI 4.0
C. Internet věcí (IoT), internet služeb a digitální ekonomika, Pokročilé ITC a Průmysl 4.0
D. případová studie: průmysloví a kolaborativní autonomní roboti, případová studie: aditivní technologie, případová studie: Informační bezpečnost, pracovní bezpečnost, QoS
E. Zvaná přednáška z praxe Průmyslu 4.0
    Cvičení s počítačovou podporou Cílem cvičení je studenty seznámit s vybranou praktickou částí předmětu především prostřednictvím technologií PLC a IoT. Tématicky lze cvičení rozdělit na následující bloky:
A/ princip a využití internetu věcí (IoT)
B/ systém pro robotické simulace
C/ PLC
Literatura - základní:
1. HANKEL, M.: Industrie 4.0: The Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0). ZVEI, Frankfurt am Main, 2015
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinně volitelný 1 1 L
N-ENG-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinně volitelný 2 2 L
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 L