Programování pro Windows (FSI-VPW-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.  
Garantující pracoviště: ÚAI všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Seznámení se základy programování pro Windows, událostmi řízeného
programování, použití API.
Výstupy studia a kompetence:
Tvorba středně složitých aplikací pro Windows.
Prerekvizity:
Schopnost programovat v jazycích C, C++ nebo Pascal.
Obsah předmětu (anotace):
Událostmi řízené programování, použití Windows API, objekty jádra, procesy a toky, synchronizační objekty, virtuální paměťový prostor, okna, dialogová okénka, ovládací prvky, prostředky (zdroje), grafické rozhraní, fonty, palety, tiskový výstup, registr, inicializační soubory.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: Fungující aplikace pro Windows.
Zkouška: Ověření znalostí základů programování pro Windows,
diskuse nad vypracovanou aplikací.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účást na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná. Výuka probíhá podle týdenního rozvrhu. Způsob náhrady zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení s počítačovou podporou  13 × 2 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Okno, systém zpráv.
2. GDI, kontext zařízení, kreslení, mapovací režimy, posuvníky.
3. Klávesnice, myš, časovač.
4. Dceřiné ovládací prvky.
5. Zdroje: ikony, kurzory, znakové řetězce, nabídky, klávesové zkratky.
6. Dialogová okna.
7. Tikárna, bitové mapy.
8. Správce palet, písma.
9. Objekty jádra, procesy a toky, synchronizace.
10. Paměťová architektura Win32, výměna dat mezi procesy.
11. Registr.
    Cvičení s počítačovou podporou 1. Seznámení s ovládáním Borland Delphi a Visual C++
2.-12. Ukázkové aplikace, programování zápočtové aplikace.
13. Zápočty.
Literatura - základní:
1. Simon R.J., Gouker M., Barnes B.C.: Win 32 API - průvodce vývojáře, Unis publishing, 1997
2. Petzold C.: Programování ve Windows, Computer Press, 1999
3. Richter J.: Advanced Windows, Microsoft Press, 1997
Literatura - doporučená:
1. Richter J.: Advanced Windows, Microsoft Press, 1997
2. Petzold C.: Programování ve Windows, Computer Press, 1999
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinně volitelný 1 1 Z
N-MAI-A prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinně volitelný 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z