Udržitelný design (FSI-YSD-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni řešit designérské problémy a projekty s ohledem na filozofii udržitelného designu a získají přehled o směrech a teoriích v tomto oboru.
Výstupy studia a kompetence:
- schopnost správně rozpoznat a definovat designérský problém
- schopnost komplexní analýzy aspektů ovlivňujících výsledné řešení problému zejména z pohledu udržitelnosti
- schopnost aplikovat teoretické znalosti o udržitelném designu v praxi
- schopnost diskutovat o designu z pohledu udržitelnosti a přesahujících oborů
- schopnost kultivovaně prezentovat své designérské řešení
Prerekvizity:
Účast ve výuce je podmíněna připraveností k práci na náročnějších designérských zadáních, která by měla být získána předchozím studiem a schopností analyzovat teoretické základy, diskutovat o nich a aplikovat tyto znalosti na praktické úkoly. Nezbytná je znalost a pochopení základů prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. Student musí ovládat kresbu a modelování.

Obsah předmětu (anotace):
1. Studenti získají přehled o teoriích týkajících se udržitelného designu jako je slow design, cradle-to-cradle princip, eco-friendly design, motivace a manipulace člověka pomocí designu a další, naučí se přemýšlet o projektech z pohledu etiky, ekologie a udržitelnosti a tyto teoretické znalosti aplikují na praktické úkoly při navrhování produktů.
2. Důraz je kladen zejména na aktivní zapojení studentů v hodinách, zodpovědný přístup k práci a schopnost aplikovat nabyté znalosti v praktických úkolech.
3. Předmět doplňuje ostatní předměty vyučované na oboru PD a rozšiřuje schopnosti studentů přistupovat k řešení designérských problémů.
Metody vyučování:
Přednášky, cvičení
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu a zkoušky: aktivní prezence ve cvičení (ateliéru), odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu a diskuze o teoretických základech. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design, aktivní přístup a zpracování z pohledu sustainable designu a úroveň prezentace. Náplní cvičení bude práce na jednom hlavním úkolu s komplexním řešením, dále zhodnocení tří dříve zpracovaných projektů z hlediska udržitelnosti a koncepční návrh na jejich úpravu a prezentace a rozbor dvou jiných aktuálních projektů z oblasti sustainable designu.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a aktivity v hodinách. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na cvičeních a přednáškách je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  4 × 3 hod. nepovinná                  
    Ateliér  11 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška - Udržitelnost jako koncept. Základní přehled historického vývoje pohledu na udržitelnost.
- Green a eco friendly design, greenwashing. Biomimikry.
- Droog design, princip cradle-to-cradle, design pro udržitelné chování, úroveň inovace produktů a služeb, sociotechnický design.
- Návrh pro sociální inovace. Motivace a manipulace člověka prostřednictvím designu. Emoce v designu. Slow design.
    Ateliér - Prezentace a analýza (dekonstrukce) konkrétních designových řešení a projektů s ohledem na udržitelný design
- Prezentace a analýza (dekonstrukce) konkrétních designových řešení a projektů s ohledem na udržitelný design
- Analýza, hodnocení a rekonstrukce vlastních dříve zpracovaných témat z hlediska udržitelného designu
- Tematická analýza podle principu Vize v designu - dekonstrukce tématu - úroveň produktu
- Tematická analýza podle principu Vize v designu - dekonstrukce tématu - úroveň interakce
- Tematická analýza podle principu Vize v designu - dekonstrukce tématu - kontextová úroveň
- Příprava řešení - kontext, tvrzení
- Práce na řešení projektu - interakce člověk-produkt
- Práce na řešení projektu - vlastnosti produktu, koncept
- Práce na řešení projektu - detaily
- Prezentace a hodnocení projektu
Literatura - základní:
1. LIDWELL, William a Gerry MANACSA. Deconstructing product design: exploring the form, function, usability, sustainability, and commercial success of 100 amazing products. Beverly: Rockport Publishers, 2009, 240 s. : bar. il. ; 26 cm. ISBN 978-1-59253-345-9.
2. BARBERO, Silvia a Brunella COZZO. Ecodesign. Königswinter: H.F. Ullmann, 2009, 349 s. : il. ISBN 978-3-8331-5278-8.
3. HEKKERT, Paul a Matthijs van DIJK. Vision in design: a guidebook for innovators. Amsterdam: BIS Publishers, 2011, 333 s. : obr. (některé barev.). ISBN 978-90-6369-205-6.
Literatura - doporučená:
1. DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003, 284 s. : obr., čb. fot. ISBN 1-58115-312-0.
2. BOEIJEN, Annemiek van. Delft design guide: design methods. Amsterdam: BIS Publishers, 2013, 165 s. : barev. obr. ISBN 978-90-6369-327-5.
3. UEKI-POLET, Keiko a Klaus KLEMP. Less and more: the design ethos of Dieter Rams. Berlin: Gestalten, 2015, 807 stran : ilustrace. ISBN 978-3-89955-584-4.
4. MARTIN, Bella a Bruce M HANINGTON. Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Beverly: Rockport Publishers, 2012, 207 s. : il. (některé barev.), barev. mapy. ISBN 978-1-59253-756-3.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z