Vizuální komunikace (FSI-YVC-A)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: angličtina
Cíle předmětu:
Absolvent se bude orientovat v historii, teorii a technikách designu vizuálních komunikací a praktických úkolech práce s písmem, znakem, barvou a kompozicí v navrhování vizuálních komunikací.
Výstupy studia a kompetence:
- Orientace v historii a teorii designu vizuálních komunikací
- Schopnost aplikace DVK v oblasti podnikového designu (jednotný vizuální styl)
- Aplikace DVK ve služební grafice (podnikové tiskopisy, formuláře apod.)
- DVK v orientační, informační a provozní grafice, tzn. zejména ve spojitosti s průmyslovým designem
Prerekvizity:
Kresebné dovednosti, kresba tužkou a perem, stylizace, perspektiva.
Znalosti výtvarné kompozice a teorie a praxe práce s barvami.
Základní znalosti teorie a praktického užití latinky v typografii.
Ovládání grafických programů (CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Indesign apod.)
Obsah předmětu (anotace):
1. Student získá v přednáškách a ateliérech orientaci v teorii a praxi designu vizuálních komunikací a osvojí si základní dovednosti tvorby vizuální komunikace.
2. Důraz je kladen na analytické zpracování zadání, na samostatnost a kreativní přístup k řešení zadání a na designérské kvality zpracování projektů a úkolů.
3. Předmět ve studijního programu doplňuje hlavní 3D ateliéry průmyslového designu o projektování 2D designu, tedy práci s písmem , znakem a obrazem, která je nedílnou částí komplexního portfolia průmyslového designéra.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie vizuálních komunikací.
Cvičení jsou zaměřena na uplatnění získaných znalostí a dovedností zvláště mj. při tvorbě jednotného vizuálního stylu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Získání zápočtu je podmíněno účastí ve výuce, absolvováním předepsaných konzultací, odevzdáním všech zadaných projektů a úkolů v celém rozsahu zadání a v dostatečné kvalitě vypracování a ústní obhajobou projektů a úkolů (max. 80 bodů, min. 40 bodů).
Forma zkoušky je písemná (max. 20 bodů, min. 10 bodů).
Pro úspěšné absolvování předmětu je v obou částech nutno získat vždy minimálně polovinu z maximálního počtu bodů (40+10).
Klasifikace předmětu se řídí stupnicí ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky: účast je doporučená a kontrolovaná vyučujícím.
Cvičení (ateliéry): účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 1 hod. nepovinná                  
    Ateliér  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška - Seznámení s vizuálními komunikacemi a designem vizuálních komunikací (DVK) – základní pojmy, grafický design a DVK, rozdělení DVK, úloha a význam DVK.
- Písmo a typografie – shrnutí vývoje vizuálních komunikací a písma, terminologie, členění písmových druhů latinky, písmo v DVK, typografie.
- Značka, logotyp a ochranná známka – vývoj značky, terminologie, tvorba značky, právní aspekty, aplikovaná semiologie.
- Jednotný vizuální styl – vývoj, podnikový a propagační styl, tvorba a užití JVS, design manuál, reklamní akce.
- Propagační grafika – vývoj, propagační prostředky: plakát, leták a průsvitka, prospekt, inzerát, katalog, p. g. v architektuře – neon, velkoplošná reklama, signmaking ap.
- Obory DVK v průmyslu a prostředí – provozní grafika, informační design a orientační grafika, služební grafika, obalová grafika a výstavnická grafika.
- Stručný přehled DVK 19. a 20. století – epochy, styly, školy, osobnosti.

    Ateliér - Hlavní semestrální projekt DVK, např. „jednotný vizuální styl“ ve dvou etapách.
Příklad 1: „JVS akce: veletrh, výstava, konference, workshop, soutěž apod.“ 1. etapa - symbol, barevnost, výběr písma. 2. etapa – aplikace JVS: plakát A1, vstupenky, pozvánka, program, webová prezentace apod.
Příklad 2: „JVS podniku (firmy)“. 1. etapa – značka, podnikové barvy, výběr podnikového písma (písemná analýza témat a vybraného zadání, dokumentace na obdobné téma, přípravné kresby a skici 1. etapy, alternativní návrhy, konečný design, průvodní zpráva). 2. etapa – aplikace JVS: služební grafika, automobily, webová grafika apod. vč. koncepce typografického řešení design-manuálu. Vypracování 2. etapy (kompletní semestrální ateliérové práce se všemi přílohami: tj. písemně-obrazová analýza, písemná průvodní zpráva, skici, variantní návrhy, výkresy definitivních řešení, design-manuál, digitální archiv)
- Doplňkové (krátkodobé) úkoly během semestru – dvě až tři zadání z oblasti DVK o rozsahu 3-4 týdnů, vypracovávaná a odevzdávaná souběžně s hlavním semestrálním úkolem. (Příklady: novoročenka, program, plakát, inzerát, návod, kalendář, označení výrobku, ovladače výrobku, webová stránka apod.)
- Ústní obhajoba ateliérové práce DVK.
Literatura - základní:
1. MEGGS, Philip B. a Alston W. PURVIS. Meggs' history of graphic design. 5th ed. Hoboken: John Wiley, 2012, 603 s. ISBN 978-0-470-16873-8.
2. BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. 3rd ed. Point Roberts: Hartley & Marks, 2004, 382 s. ISBN 0-88179-206-3.
3. RENDGEN, Sandra, WIEDEMANN, Julius. Information graphics. Taschen, 2012, 480 s., ISBN 978-3-8365-2879-5.
Literatura - doporučená:
3. MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Grid systems in graphic design: a visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers = Rastersysteme für die visuelle Gestaltung. 8th ed. Zürich: Niggli, 2012, 176 s. ISBN 978-3-7212-0145-1.
4. DREYFUSS, H.: Symbol Sourcebook: An Authoritative Guide to International Graphic Symbols. Wiley, 1984, 288 s. ISBN 0471288721
5. FIELL, Charlotte a Peter. Graphic Design for the 21st Century. Köln: Taschen, 2003, 640 s., ISBN 3-8228-1605-1.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
CŽV prezenční studium CZV Základy strojního inženýrství -- zá,zk 4 Povinný 1 1 Z
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- zá,zk 4 Povinný 2 1 Z
N-ENG-Z příjezd na krátkodobý studijní pobyt --- bez specializace -- zá,zk 4 Volitelný 2 1 Z