Diplomový projekt (M-KSB) (FSI-XD7-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je umožnit řádné zpracování a odevzdání Diplomového projektu v stanovených termínech.
Výstupy studia a kompetence:
Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury pro přípravu diplomové práce a na používání zásad psaní odborného textu. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů. Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Metody vyučování:
Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.
Způsob a kritéria hodnocení:
1. Účast ve cvičeních. 2. Splnění podmínek průběžné kontroly - termíny budou uvedeny na individuálních zadáních začátkem semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.
Typ (způsob) výuky:
    Vedení diplomové práce  1 × 156 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Vedení diplomové práce Pravidelná výuka neprobíhá – předmět je určen k samostatné práci studentů na diplomové práci doma nebo v laboratořích FSI.
Literatura - základní:
1. Individuální, podle pokynů vedoucího diplomové práce. (Individual, following the suggestions of the leader of the diploma project).
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-KSB-K kombinované studium --- bez specializace -- 11 Povinný 2 2 L