Seminář k diplomové práci (M-KSB) (FSI-XD8-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je pokračovat v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt. Pro ověření a zdokonalení si verbální prezentace výsledků řešení obhájí posluchač během diplomového semináře před vyučujícími a spolužáky jím navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.
Výstupy studia a kompetence:
1.Naučit se základní pravidla postupu řešení práce (i týmové) na inženýrských a vědecko-výzkumných úkolech, 2. Získat základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení výzkumně –technického problému. 3. Získat základní zkušenosti z verbálního způsobu, obhajoby řešení technického problému.
Prerekvizity:
Studenti musí mít k dispozici dílčí výsledky, které získali při zpracování své diplovové práce.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět pokračuje v řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt.

Pro ověření a zdokonalení  verbální prezentace výsledků řešení obhájí student  před vyučujícími a spolužáky  navržený způsob řešení a prezentuje dosažené výsledky.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou konzultací.
Způsob a kritéria hodnocení:
Pro zápočet je nezbytné: 1. Účastnit se během semestru vypsaných kontrol stavu řešení úkolu a přesvědčivě na nich obhájit průběžné výsledky práce. 2. Odevzdat v termínu písemný produkt "Závěrečný projekt" v rozsahu cca 20 stránek.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na výuce je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace v kombinovaném studiu  1 × 9 hod. povinná                  
    Konzultace  1 × 17 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Konzultace v kombinovaném studiu 1. Úvod, specifikace požadavků
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky
4. Cvičná prezentace
5. Zápočet
    Konzultace 1. Úvod, specifikace požadavků
2. Metodika zpracování diplomové práce
3. Základy rétoriky
4. Cvičná prezentace
5. Zápočet
Literatura - základní:
1. HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 392 s. ISBN 80-214-0802-2.
2. ČSN ISO 5966:1995. Formální úprava vědeckých zpráv. Praha: ČSNI, 1995. 32 s. MDT 06.055.
3. ČSN ISO 7144: 1996. Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: ČSNI, 1996. 21 s.
4. ČSN ISO 690-1: 1996. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČSNI, 1996. 32 s.
Literatura - doporučená:
5. POKORNÝ, J. Myslet kreativně, 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 124 s. ISBN 80-7204-324-2.
6. POKORNÝ, J. Paměť, učení, tvořivost. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 1996. 78 s. ISBN 80-214-0802-2.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-KSB-K kombinované studium --- bez specializace -- 3 Povinný 2 2 L