Zkušebnictví (FSI-XZK-K)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.  
Garantující pracoviště: ÚVSSR všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu Zkušebnictví je seznámit studenty se základními pravidly managementu státního zkušebnictví ČR v souladu s Novým legislativním rámcem pro uvádění výrobků na trh. Dalším cílem je seznámit studenty se Státním odborným dozorem nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Třetím cílem je seznámit studenty se základními pravidly managementu zkušební a kalibrační laboratoře, stejně jako i s technickými požadavky na výstupy, které laboratoře poskytují.
Výstupy studia a kompetence:
Předmět Zkušebnictví umožňuje získat studentům znalosti v oblasti posuzování shody stanovených výrobků, státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a v oblasti zkoušení a kalibrace měřidel.
Prerekvizity:
Systémy managementu jakosti. Aplikovaná statistika, nástroje pro zpracování výsledků měření. Základní termíny v metrologii, technické normalizaci a statistice. Nástroje statistického řízení jakosti.
Obsah předmětu (anotace):

Předmět "Zkušebnictví" seznámí studenty s pravidly EU a právním systémem České republiky v oblasti posuzování shody stanovených výrobků. Studenti rovněž pochopí úkoly státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Studenti jsou také seznámeni se systémovými a praktickými pravidly práce ve zkušebních a kalibračních laboratořích tak, aby je byli schopni aplikovat v praxi.

Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Studenti se při vyučování aktivně zapojují do diskuse o probírané látce. Účast na přednáškách je doporučena. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky udělení zápočtu: Vypracování a obhájení semestrální práce s obsahem probírané tématiky.
Míru zvládnutí problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kurz Zkušebnictví je přednášen formou přednášek, nahrazení výuky není vyžadováno.
Typ (způsob) výuky:
    Konzultace v kombinovaném studiu  1 × 4 hod. povinná                  
    Konzultace  1 × 18 hod. nepovinná                  
    Laboratorní cvičení  1 × 4 hod. povinná                  
Osnova:
    Konzultace v kombinovaném studiu 1. Státní zkušebnictví České republiky a států EU
2. Kvalita a posuzování shody stanovených výrobků
3. Moduly posuzování shody
4. Případové studie posuzování shody
5. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
6. Tlaková vyhrazená technická zařízení
7. Zdvihací vyhrazená technická zařízení
8. Elektrická vyhrazená technická zařízení
9. Plynová vyhrazená technická zařízení
10. Metrologický systém České republiky
11. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních
laboratoří
12. Kalibrační postupy pro kontrolu používaných měřidel
13. Statistické nástroje ve zkušební laboratoři
    Konzultace 1. Státní zkušebnictví České republiky a států EU
2. Kvalita a posuzování shody stanovených výrobků
3. Moduly posuzování shody
4. Případové studie posuzování shody
5. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
6. Tlaková vyhrazená technická zařízení
7. Zdvihací vyhrazená technická zařízení
8. Elektrická vyhrazená technická zařízení
9. Plynová vyhrazená technická zařízení
10. Metrologický systém České republiky
11. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních
laboratoří
12. Kalibrační postupy pro kontrolu používaných měřidel
13. Statistické nástroje ve zkušební laboratoři
    Laboratorní cvičení 1. Státní zkušebnictví České republiky a států EU
2. Kvalita a posuzování shody stanovených výrobků
3. Moduly posuzování shody
4. Případové studie posuzování shody
5. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
6. Tlaková vyhrazená technická zařízení
7. Zdvihací vyhrazená technická zařízení
8. Elektrická vyhrazená technická zařízení
9. Plynová vyhrazená technická zařízení
10. Metrologický systém České republiky
11. Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
12. Kalibrační postupy pro kontrolu používaných měřidel
13. Statistické nástroje ve zkušební laboratoři
Literatura - základní:
1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements. International Organization for Standardization, Geneva 1993. ISBN 92-67-10188-9
2. Validace analytických metod. Řada Kvalimetrie 7. M. Suchánek, ed., EURACHEM-ČR, Praha 1997. ISBN 80-901868-2-3
3. Skákala, J.: Všeobecná metrológia. Ediční středisko SVŠT v Bratislavě, Bratislava 1990. ISBN 80-227-0275-7
4. Zákony č. 102/2001 Sb., 22/1997 Sb., 90/2016 Sb., 174/1968 Sb., 505/1990 Sb. včetně prováděcích právních předpisů
Literatura - doporučená:
1. ČSN ISO 5725:1997 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. ČSNI, Praha 1996.
2. ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře. ČSNI, Praha 2005.
3. CRISPIN, L. Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams. 1st. edition. Addison-Wesley Professional. 2009. 576 p. ISBN-13: 978-0321534460.
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-KSB-K kombinované studium --- bez specializace -- kl 4 Povinný 2 2 Z