doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.

E-mail:   Petr.Tomasek@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
Zařazení:   Tajemník pro výuku
Místnost:   A1/1823
Pracoviště:   Ústav matematiky
odbor matematické analýzy
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1823

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor matematické inženýrství
 • 2005, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor matematické inženýrství
 • 30.11.2015, titul doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 2005 - listopad 2015, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • prosinec 2015 - dosud, docent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vedení cvičení na FEKT VUT v Brně (2001 - 2004): Matematika 1 (počítačové cvičení (Maple) v oblasti elementárních funkcí, matic, derivací, integrálů a vyšetřování průběhu funkcí), Matematika 1 (výuka v anglickém jazyce)
 • Vedení cvičení na FSI VUT v Brně: Numerické metody I, II, (řešení nelineárních rovnic, systémů lineárních rovnic, interpolace, aproximace, optimalizace, vlastní čísla, num. řešení diferenciálních rovnic), Matematika III (nekonečné řady, obyčejné diferenciální rovnice), Matematické výpočty pomocí Maple, Základy programování

Vědeckovýzkumná činnost

 • Oblast vědeckého zájmu: kvalitativní vlastnosti diferenciálních rovnic se zpožděním, numerické metody pro diferenciální rovnice s posunutým argumentem.

Akademické stáže v zahraničí

2010, 2011, 2013, 2015, 2016 - University of L'Aquila, mobilita učitelů v rámci projektu Erasmus

Univerzitní aktivity

 • 2014 - dosud fakultní rozvrhář
 • tajemník pro výuku Ústavu matematiky FSI

Mimouniverzitní aktivity

2008 - Školení ve firmě Honeywell na téma "Dynamika a řízení letu".

Klíčová slova

Diferenciální rovnice se zpožděním, numerické metody

Projekty

 • FSI FP 330003: Návrh konstrukce časově a energeticky optimálního řízení elektrické lokomotivy.(2003)
 • FSI BD 135 3003: Dynamická rovnice pantografu a její vlastnosti. (2005)
 • FSI BD 136 3002: Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic se zpožděním. (2006)
 • MSM 0021630518: Simulační modelování mechatronických soustav. (2005 - 2011)
 • GA 201/08/0469: Oscilatorické a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic. (2008-2010)
 • GAP201/11/0768: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace. (2011-2015)
 • GA 17-03224S: Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací. (2017-2019)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

17

Citace ostatní (bez autocitací)

29

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ČERMÁK, J.; TOMÁŠEK, P.:
  On delay-dependent stability conditions for a three-term linear difference equation, Japan Publications Trading Co., Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • TOMÁŠEK, P.:
  An asymptotic estimate for linear delay differential equations with power delayed arguments,
  Advances in Dynamical Systems and Applications (ADSA), Vol.8, (2013), No.2, pp.379-386, ISSN 0973-5321, Research India Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HRABALOVÁ, J.; TOMÁŠEK, P.:
  On stability regions of the modified midpoint method for a linear delay differential equation, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J.; TOMÁŠEK, P.:
  On necessary and sufficient conditions for the asymptotic stability of higher order linear difference equations,
  JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, Vol.18, (2012), No.11, pp.1781-1800, ISSN 1023-6198, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUNDRÁT, P.; JÁNSKÝ, J.:
  The stability analysis of a discretized pantograph equation,
  Mathematica Bohemica, Vol.136, (2011), No.4, pp.385-394, ISSN 0862-7959
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KUNDRÁT, P.:
  Asymptotic estimate for differential equation with power coefficients and power delays, Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUNDRÁT, P.:
  Discretized pantograph equation with a forcing term: Note on asymptotic estimate,
  DISCRETE DYNAMICS AND DIFFERENCE EQUATIONS Proceedings of the Twelfth International Conference on Difference Equations and Applications, pp.307-312, ISBN 978-981-4287-64-7, (2010), World Scientific Publishing Co.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The Twelfth International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2007), Lisbon, 23.07.2007-27.07.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ČERMÁK, J.; TOMÁŠEK, P.:
  On delay-dependent stability conditions for a three-term linear difference equation, Japan Publications Trading Co., Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek obsahuje nový typ nutných a postačujících podmínek pro asymptotickou stabilitu tříčlenné zpožděné diferenční rovnice. Odvozené podmínky jsou explicitní a zahrnují kritickou hodnotu zpoždění, kdy studovaná rovnice ztráci vlastnost asymptotické stability.
 • HRABALOVÁ, J.; TOMÁŠEK, P.:
  On stability regions of the modified midpoint method for a linear delay differential equation, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V článku jsou analyzovány oblasti stability jisté diskretizace lineární diferenciální rovnice s konstantním zpožděním, a sice modifikované obdélníkové metody. Obdržené výsledky jsou porovnány s těmi, které jsou známy pro Eulerovu diskretizaci. Rovněž jsou v článku diskutovány souvislosti mezi obdrženými výsledky pro asymptotickou stabilitu a známými výsledky pro původní diferenciální rovnici.
 • ČERMÁK, J.; JÁNSKÝ, J.; TOMÁŠEK, P.:
  On necessary and sufficient conditions for the asymptotic stability of higher order linear difference equations,
  JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, Vol.18, (2012), No.11, pp.1781-1800, ISSN 1023-6198, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek diskutuje dva explicitní tvary nutných a postačujících podmínek asymptotické stability autonomní čtyřčlenné lineární diferenční rovnice. Tyto podmínky jsou odvozeny pomocí modifikovaného Schurova–Cohnova kritéria.
 • ČERMÁK, J.; KUNDRÁT, P.; URBÁNEK, M.:
  Delay equations on time scales: Essentials and asymptotics of solutions,
  JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS, Vol.14, (2008), No.6, pp.567-580, ISSN 1023-6198, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá základy kvalitativní teorie dynamických rovnic se zpožděním. Navržený přístup vyšetřování je aplikován při numerické analýze vybraných diferenciálních rovnic se zpožděním.
 • KUNDRÁT, P.:
  Asymptotic properties of solutions of the difference equation \Delta x(t)=-ax(t)+bx(\tau(t)),
  Proceedings of the Eighth International Conference on Difference Equations and Applications, pp.193-200, ISBN 1-58488-536-X, (2005), Chapman & Hall
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 8-th International Conference on Difference Equations and Applications, Brno, 28.07.2003-01.08.2003

  V tomto článku jsou odvozeny asymptotické odhady řešení zpožděné diferenční rovnice \Delta x(t)=-ax(t)+bx(\tau(t)), t\in[t_0,infinity), kde a,b jsou reálné konstanty splňující relace a>0, b\neq 0. Tato rovnice je diskretizací zpožděné diferenciální rovnice a je ukázána souvislost asymptotických odhadů obou rovnic.